İbn Kesir. İhtisaru Ulumi'l-Hadis

إختصار علوم الحديث

İhtisaru Ulumi'l-Hadis

İbn Kesir(774)

 

        Ebu'l-Fida İmamuddin İsmail b. Kesir(774) tarafından yazılan eser, İbnu's-Salah'ın Mukaddime'sinin ihtisarıdır. İbn Kesir Mizzi'den(742) ve İbn Teymiyye'den ders almıştır.

          20'ye yakın eseri vardır. Bunlardan hadis usulu ile ilgili olanı İhtisar'dır. İbn Kesir bu eserinde Beyhakî'nin(458) el-Medhal'inden de yararlanarak İbn Salah'ın tertibini bozmadan özetlemiş ve dağınık bulduğu konuları bir araya getirmiştir. İbn Kesir, İbn Salah'a çokça itiraz etmiştir. Kendi görüşlerini çok açık bir şekilde ifade etmiştir.

         İbn Kesir'in bu İhtisar'ına XX. yy. hadis alimlerinden Ahmed Muhammed Şakir(1958) tarafından el-Baisu'l-Hasis adıyla bir kısa ve değerli bir şerh yazılmıştır.

Kur'an'a Arz

Hadislerin Kur'an'a Arz Edilmesi ilgili çalışmalar

DR Tezleri

 

 

Keleş Ahmet, Sünnetin Kur'an'a arz usulü ,1997. 264 y. Doktora.-- Erciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Hadis Bilim Dalı, (Danışman: Prof. Dr. Salahattin Polat)  Daha sonra kitap olarak basılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüksek Lisans Tezleri

Uluocak, Fahri, Ebû Hureyre’nin Kur’an’a Arz Ettiği Rivâyetler, 2010. Yüksek Lisans.-- Marmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Hadis Bilim Dalı (Danışman: Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu)

Şakar, Mehmet, Seyyid Salih Ebubekr’in “el-Advâu’l-Kur’aniyye” İsimli Eserinin, Hadislerin Kur’an’a Arzının Problemleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi, 2015. Yüksek Lisans.-- Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Hadis Bilim Dalı, (Danışman: Doç. Dr. Abdullah Karahan)

Makaleler

Çakın, Kâmil, Hadis’in Kur’an’a Arzı MeselesiAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1993, cilt: XXXIV, s. 237-262

Polat Salahaddin, Hadislerin Kur’an’a Arzının Problemleri, Sünnetin Dindeki Yeri, 1995, s. 177-185

Beroje, Sahip, Şafii’nin Sünnetin Kur’an’a Arzı Yöntemine Yönelttiği Eleştiriler ve Muaraza Problemine Yaklaşım Tarzıİslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2011, sayı: 17, İmam-ı Azam Ebu Hanife özel sayısı, s. 207-232

Güleç, Hüseyin, Âhâd Haberlerin Kur’ân’a Arzı, Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017, cilt: I, sayı: 2, s. 1-17

 

Sikanın Ziyadesi

ZİYADETUS’SİKA İLE İLGİLİ EDEBİYAT

TEZLER

1. Ziyadetu's-sika beyne’l-kabuli ve’r-Red. Esma bt. Muhammed el-Humeydi. Y. Lisans Tezi. Melik Suud Ün. H. 1997

2. Ziyadetu’s-Sika ve Mevkifu’l-Muhaddisine ve’l-Fukahai minha-Dirasetun nakdiyyetun muvazene-. Nurullah Şevket Halil. Dan. Sa’di b. Mehdî Haşimî. Doktora tezi. Ümmü’l-Kura Ün./Suudi Arabistan 2002. 2 cilt, toplam 1080 sayfa.

3. Sikanın Ziyadesi. Yusuf Suiçmez. KTÜ SBE, 1998. Y.Lisans Tezi. Dan. Kemal Sandıkçı. 150 sayfa.

4. Ziyadatu's-Sikat ve Eseruha fi İhtilafi'l-Ulema, Feriz Abdullah Hasan Necm, Dan. Halid Ulvan,Necahu'l-Vatan Ünv. Nablus/Filistin, 183 sayfa

 

KİTAPLAR

 

Ziyadetu’s-Sika fi Kutubi Mustalahi’l-Hadis. Hamza b. Abdullah Melibari

Ziyadetu’s-Sika vema yetealleku biha min ahkam. Muhammed Re’fet Said (Katar Ünv. Külliye Şeria hocası), Daru’l-Menar, Kahire 1991, 41 sayfa

 

 

MAKALE

Farklı Açılardan Hadiste Ziyâde Meselesi. Salih Karacabey. Uludağ Ün. İlahiyat Fak. Dergisi. XII/1, 2003. S. 105-134

 

 

 

Derleyen: Abdulcelil Alpkıray

Hadis Usulü

Hadis Usulu Eserleri

A. Mütekaddimun'a ait eserler:

1. Ramehurmuzi(h.360), el-Muhaddisul-Fasıl

2. Hakim en-Neysaburi(h.405), Ma'rifetu Ulumi'l-Hadis

3. Hatib el-Bağdadi(h.463), el-Kifaye fi İlmi'r-Rivaye

 

Devamını oku...

Usul Konuları

Hadis Usülüne Dair Müstakil Çalışmalar

Hadis Usulüne dair konu bağlamında yazılmış müstakil eser, tez, makale ve kitaplar hakkında bilgiler verilecektir.

Merfu, Mevkuf ve Maktu Hadisler

İdrac ve Müdrec Hadis

Nasih ve Mensuh

Ziyadetus-Sika

Tevatür

Hadislerin Kur'an'a Arzı

.
.