Nasih ve Mensuh

HADİSLERDE NASİH VE MENSUH KONUSUNU ELE ALAN ESERLER

Hadiste Nasih-Mensuh konusunu ilk defa İ.Şafiî, Risale ve İhtilafu'l-Hadis eselerinde sistematik hale getirmiştir. Ondan sonra yazılmış müstakil çalışmalar ise şunlardır.

 

KİTAPLAR

1. Ebu Bekr ahmed b. Muhammed b. Hanî Esrem(261), Nasihu'l-Hadis ve Mensuhuhu. Yedi cüz olan eserin bir kısmı günümüze ulaşmıştır. Eserin ilk 2 cüzü AÜ. Dil-Tarih Coğrafya Fakültesi kütüphanesinde(İsmail Saib Sencer, nr. 1323), 3. cüzü Darü'l-Kütübi'l-Mısriyye'de(nr. 1587) bulunmaktadır. Bkz. Esrem mad. TDVİA

2. İbn Şahin(385/996), Nasihu'l-Hadis ve Mensuhuhu.

3. Hibetullah Seleme(410/1019), en-Nasih ve'l-Mensuh mine'l-Hadis.

4. Hazımî(584/1188), el-İtibar fi'n-Nasih ve'l-Mensuh mine'l-Asâr.

5. Ebu'l-Ferec İbnü'l-Cevzî, Ahbaru ehli'r-Rüsuh fi'l-Fıkh ve't-Tahdis bi mikdari Nasih ve'l-Mensuh mine'l-Hadis

6. Ebu Hamid Ahmed b. Muhammed er-Razî, en-Nasih ve'l-Mensuh fi'l-Ehadis

7. Ca'berî, Rüsuhu'l-Ahbar fi Mensuhi'l-Ahbar

 

TEZLER

1. Fatıma Sıddik Ömer Nücum, Neshu'l-Kitab ve's-Sünne bi'l-Kitab ve's-Sünne, Y.Lisans Tezi. Ümmül-Kura Ünv. Mekke-1400

2. Ali Osman Koçkuzu, Hadiste Nasih Mensuh Meselesi. Dr. Tezi. 1985

 

MADDELER

"Nesih" mad.TDVİA. Hadiste, Mehmet Efendioğlu.

 

 

Derleyen: Abdulcelil Alpkıray

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

.
.