Şafi Mezhebi

ŞAFİÎ MEZHEBİ

I. Kaviller: İmam Şafi'nin görüşleri ve eserleri.

es-Sünenü'l-Me'sure: Müzeni rivayeti

Müsned: Rebi' b. Süleyman rivayeti

er-Risale: Rebi' b. Süleyman(270) rivayeti. İmam Şafi'i'nin Mısır'da iken yazdığı bu fıkıh usulu kitabı bize kadar ulaşan ilk usul kitabıdır.

el-Ümm: Rebi' b. Süleyman(270) rivayeti olduğu gibi İbn Carud ve Buveyti rivayetleri de vardır. el-Ümm'ün beşinci cildi tamamen hilaf ilmine ayrılmış. Beşinci ciltte ayrıca Müzenî'nin Muhtasar'ı var. Daha sonra müstakillen basılmış. Müzeni'nin bu eseri Şafii mezhebinde ilk muhtasardır. Maverdi buna bir şerh yazmış: el-Havi'l-Kebir

II. Vecihler: İmam'ın dışındakilerin görüşlerine vecihler denir.

III. Tarikler: Bir meselede birden fazla görüş varsa buna tarikler denir.

Şafii mezhebinde iki temel metin vardır: İmam Gazzali'nin(505) el-Veciz'i ve İmam Nevevi'nin el-Minhac

1. Fethu'l-Aziz fi şerhi'l-Veciz, Abdulkerim b. Muhammed er-Rafi'(623): İmam Gazzalî'nin Veciz isimli eserine yapılan şerh. Fethu'l-Aziz veya Şerhu'l-Kebir isimleriyle meşhur olmuş bu şerh

1.2. Ravzatu't-Talibin, İmam Nevevî: Fethu'l-Aziz eserine yapılan muhtasar.

1.2.1. Ravzu't-Talîb, İbnu'l-Mukrî el-Yemenî. İmam Nevevî'nin Ravzatu't-Talibin adlı eserindeki zayıf ve mercuh kavil, vecih ve tarikleri ayıklayıp racih ve mutemet görüşleri ekleyerek Ravzu't-Talib adıyla ihtisar ettiği eser.

1.2.1.1.Esne'l-Metalib, Zekeriya el-Ensarî: Ravzu't-Talib'in şerhi.

1.2.3.4.5. en-Naîm. İbn Hacer el-Heytemî: Esne'l-Metalib'in muhtasarı.

1.2.2. el-Ubabu'l-Muhit. Safiyyuddin ez-Zebidî: Ravzatu't-Talibin eserinin muhtasarı

1.2.3. el-Ğunye. İmam Suyutî: Ravzatu't-Talibin eserinin muhtasarı

İbn Mulakkin ise el-Veciz'deki hadisleri tahric etmiş.

Minhac üzerine yapılan şerhlerden en meşhur olanı Şirbini'nin Muğni'l-Muhtac'ıdır. Ayrıca Remli'nin Nihayetu'l-Muhtac isimli bir şerhi var.

Ebu İshak eş-Şirazi'nin el-Mühezzeb isimli kısa metin sayılabilecek 2 ciltlik bir eseri var. İmam Nevevi bu kitaba el-Mecmu' adında tam 20 ciltlik bir şerh yazmış. Mecmu'nun 1. cildinde Şafii mezhebinin usulu hakkında geniş bilgi verilmiş.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

.
.