Hadis Ricali

HADİS RİCALİ

 

1. Sahabe Ricali

1. Ebu Nuaym el-İsfehani(430), Ma'rifetu's-Sahabe

2. İbn Abdilberr(463), el-İsti'ab

3. İbnu'l-Esir(630), Üsdü'l-Ğabe

4. İbn Hacer(852), el-İsabe

 

2. Tabakat Kitapları

a. İbn Sa'd(230), Tabakat

b. Ebu Nuaym el-İsfehani(430), Hilyetu'l-Evliya

c. Zehebi(748), Tezkiretu'l-Huffaz

 

3. Hadis Ravilerinin Geneline Tahsis Edilmiş Kitaplar

a. Yahya b. Main(233/847), Marifetu'r-Rical

                                        Kitabu't-Tarih

b. Buhari(256/870), Tarihu'l-Kebir

                            Tarihu's-Sağir

c. İbn Ebi Hatim er-Razi, Kitabu'l-Cerh ve't-Ta'dil

d. Zehebi, Siyeru A'lami'n-Nübela

 

4. Bazı Hadis Kitaplarının Ricali Hakkında Hazırlanan Hususi Eserler

a. Buhari'nin Ricali Üzerine Yapılan Çalışmalar

b. Müslim'in Ricali Üzerine Yapılan Çalışmalar

c. Buhari ve Müslim'in Ricali Üzerine Yapılan Çalışmalar

d. Muvatta'nın Ricali Üzerine Yapılan Çalışmalar

 

5. Kütübü Sitte ve Benzeri Mecmuaların Ricali Üzerine Yapılan Çalışmalar

a. Abdulğani el-Makdisi, el-Kemal fi Marifeti Esmai'r-Rical

b. el-Mizzi, Tehzibu'l-Kemal

c. ez-Zehebi, el-Kaşif

d. İbn Hacer, Tehzibu't-Tehzib

e. el-Ensari, Hülasatu Tezhibi Tehzibi'l-Kemal

f. İbn Hacer, Tacilu'l-Menfaa

 

6. Sika Ravilerin Biyografilerine Tahsis Edilmiş Eserler

a. el-İcli, Tarihu's-Sikat

b. İbn Hibban, Kitabu's-Sikat

c. İbn Şahin, Tarihu Esmai's-Sikat

 

7. Sadece Zayıf Ravilere Tahsis Olunmuş Eserler

a. el-Buhari, Kitabu'd-Duafai's-Sağir

b. en-Nesai, Kitabu'd-Duafa ve'l-Metrukin

c. el-Ukayli, Ebu Cafer Muhammed b. Amr, Kitabu'd-Duafai'l-Kebir

d. İbn Hibban, el-Büsti, Kitabu'l-Mecruhin mine'l-Muhaddisin

e. İbn Adiyy, Ebu Ahmed Abdullah, el-Kamil fi Duafai'r-Rical

f. ed-Darekutni, Ebu'l-Hasan Ali b. Ömer, Kitabu'd-Duafa ve'l-Metrukin

g. ez-Zehebi, Mizanu'l-İtidal fi Nakdi'r-Rical

h. İbn Hacer el-Askalani, Lisanu'l-Mizan

 

8. Hususi Belde Ricali Hakkında Yazılmış Olan Kitaplar

a. Ebu Nuaym İsfahani, Tarihu İsfehan

b. Hatib el-Bağdadi, Tarihu Bağdad

c. İbn Asakir, Tarihu Dımaşk

Yorumlar   

 
+3 #2 Tehzibut TehzibCelil ALP 02-12-2014 22:03
HAlıntılandı tayfun demir:
Kütübü Sitte ve Benzeri Mecmuaların Ricali Üzerine Yapılan Çalışmalar başlığındaki d maddesi hatalı yazılmıştır. kitabın adı takrîbu't tehzîb olacak.

Herhangi bir hata yok değerli kardeşim. Bahsettiğiniz eser de var. bu eser de ayrıca var. Takribut tehzib bir cilttir. Tehzibut Tehzib ise 12 cilttir. Selametle
Alıntı
 
 
-1 #1 İbn-i Hacer'in Takribitayfun demir 01-12-2014 19:34
Kütübü Sitte ve Benzeri Mecmuaların Ricali Üzerine Yapılan Çalışmalar başlığındaki d maddesi hatalı yazılmıştır. kitabın adı takrîbu't tehzîb olacak.
Alıntı
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

.
.