Maliki

MALİKÎ MEZHEBİ

Maliki fıkhı literatürü ikiye ayrılır.

I. Rivayetler: İmam Malik’in kendi görüşleri. İmam Malik’in en önemli eseri Muvattadır. En güzel nüsha Yahya b. Yahya el-Leysi nüshasıdır. Elimizdeki nüsha da budur.

Muvatta Şerhleri:

a.Şerhü’l-Muvatta, Zurkani.

b. El-İstizkar, İbn Abdilberr: Muvatta’yı Fıkhî açıdan şerhetmiş. 30 cilt

c. Temhid, İbn Abdilberr: Hadis açısından şerhetmiş.26 cilt

İmam Malik'in görüşlerini Abdurrahman b. Kasım(v.191) naklediyor. Abdurrahman Sehnun ise bu görüşleri yazmış ve ortaya el-Müdevvenetu'l-Kübra çıkmış. 6 cilttir. Müdevvene'de 26 bin ictihad vardır.

II. Kaviller:

Bidayetu'l-Müctehid: İbn Rüşd(Torun, Fakih ve filozof)

el-Beyan ve't-Tahsil: İbn Rüşd(Dede)

Malikilerde 2 kısa metin var: Kayrevani'nin er-Risale ve İmam Halil'in el-Muhtasar isimli eserleri.

İmam Halil'in Muhtasar'ına İ.Derdir bir şerh yazmış: eş-Şerhu'l-Kebir. Malikilerde Şerhu'l-Kebir denince akla bu kitab gelir. Bu şerh'e ise İ.Desuki bir haşiye yazmış: Haşiyetu'd-Desuki.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

.
.