Caferi Mezhebi

CAFERİ MEZHEBİ LİTERATÜRÜ

 

Caferî fakihler tarafından tarih içerisinde bu mezhebin usul ve fürua ait görüşleri hakkında zengin bir literatür ortaya konmuştur. Bunlar arasında özellikle şu eserler sayılabilir.

1-Küleynî, el-Kafî

2-Şeyh Saduk b. Bâbeveyh, Men La Yahduruhu'l-Fakih

3-Şeyh Müfid(ö.413/1022), el-Mukni'a fi'l-Fıkh

4-Şerif el-Murtaza(ö.436/1044), el-İntisâr ve ez-Zeri'a fi ilmi usuli'ş-Şeri'a

5-Ebu Cafer et-Tusî, Tehzibu'l-Ahkam

______________, el-İstibsar fi mahtülife mine'l-ahbar

_____________, el-Mebsut fi'l-Fıkh

_____________, en-Nihaye fi mücerredi'lfıkh ve'l-fetava

_____________, Uddetu'l-Usûl

6. Tabersî(ö.548/1153), et-Temhid fi'l-Usul

7. Ebu Mansur Ahmed b. Ali et-Tabersî(ö.620/1223), el-Kafî min fıkhı'ş-Şia

8. Muhakkık el-Hıllî(ö.676/1277), Şeraiu'l-İslam fi mesaili'l-helal ve'l-haram

____________, el-Muhtasaru'n-Nafi' fi fıkhi'l-İmamiyye

____________, Mearicu'l-Usûl

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

.
.