Rivayet Tefsirleri

Rivayet Tefsirleri

           Rivayet Tefsiri: Tefsir için kaynak olarak sadece Kur’ân-ı Kerîm’in, Resûl-i Ekrem’in sünnetini, sahâbeyi ve sahâbeden faydalanan nesli esas alan ve “me’sûr tefsir” diye de adlandırılan ve müfessirin bu yollarla gelen bilgiyle yetinip Kur’an’ı bu kaynaklara dayanarak yorumlama şeklinde telif edilen eserlere rivayet tefsiri denilmektedir.

 

Rivayet Tefsirlerinden önemli olanları kronolojik sırayla aşağıdaki gibidir.

Süfyan b. Uyeyne(ö.198/814), Tefsir

Yahya b. Sellam(ö. 200/815)Tefsîru Yahyâ b. Sellâm

Abdurrezzak el-Sananî(ö.211/826), Tefsiru'l-Kur'an

Said b. Mansur(ö.227/841), Tefsiru'l-Kur'an

Ebu Ca'fer Muhammed ibn Cerir et-Taberî(310), Camiu'l-Beyan an Tefsiri'l-Kur'an

İbn Ebi Hatim(327), Tefsîrü'l-Kur'âni'l-Azîm

Ebu'l-Leys es-Semerkandî (373), Tefsiru'l-Kur'ani'l-Kerim

Sa'lebî(427), el-Keşf ve'l-Beyan an Tefsiri'l-Kur'an

Ebu’l-Hasen Ali b. Ahmed el-Vâhidî (468),el-Vecîz fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Azîz

Hüseyin b. Mes‘ûd Beğavî(516), Maalimu't-Tenzil

İbn Atiyye(546), el-Muharreru'l-Veciz fi Tefsiri'l-Kitabi'l-Aziz

İbnu'l-Cevzî(597), Zadu'l-Mesir

Kurtubî(671), el-Cami'u li Ahkami'l-Kur'an

İbn Kesir(774), Tefsiru'l-Kur'ani'l-Azim

Alaeddin es-Semerkandî(860), Bahru'l-Ulum

Sealibî(876), el-Cevahir'ül-Hisan fi Tefsiri'l-Kur'an

Suyutî(ö.911/1505), ed-Dürrü'l-Mensur fi't-Tefsiri'l-Me'sur

Muhammed b. Ali eş-Şevkânî’nin (ö. 1250/1834), Fethu'l-Kadir

Cemâleddîn Muhammed b. Muhammed Kâsımî (v. 1332/1914), Mehâsinu’t-Te’vîl

 

Rivayet Tefsiri kavramına dair makaleler

Aydın, Muhammed. ‘Rivayet Tefsiri’ Kavramı ve Kur’an’ın Kur’an ile Tefsiri: Eleştirel Bir Yaklaşım, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009, sayı: 20, s. 1-32 indir

Karagöz, Mustafa. Tefsirde Rivayet-Dirayet Ayrımının Ortaya Çıkışı ve Mahiyeti, Bilimname : Düşünce Platformu, 2004/2, cilt: II, sayı: 5, s. 45-60 indir

Kırca, Celal. Rivayet Tefsiri İçinde İmam Buhâri'nin Yeri, Büyük Türk - İslâm Bilgini Buhâri (811-569) -Uluslararası Sempozyum-, 18-20 Haziran 1987, 1996, sayı: , s. 183-186 indir

 

Yorumlar   

 
+3 #7 Emeğe Saygıabdullah bin abdulla 29-12-2017 13:35
Alıntılandı hasan hoca:
Allahaşakına ,
Doğru dürüst bir literatür hazırlayın,
5-10 tane kitap isim yazmışsınız o kadar.
Örneğin hanefi fıkhı ile ilgili yüzlerce eser var.
Tefsir ,hadis ,kelam ,tasavvuf literatürünüzde aynı şekilde.
Siteniz yetersizden bile daha yetersiz.

Daha doğrusunu siz yapın muhterem. Laf salatası olmayın. İcraat gösterin ve emeğe saygı duyun .
Alıntı
 
 
0 #6 bir sorum varisimsiz 19-11-2017 16:36
kayıt ol diye bir şey bulamdım
kitapların isimleri verilmiş ama indiremedim
arkdaş bu nasıl site ya
yokmu bilgi verecek biri
Alıntı
 
 
-3 #5 begavi tefsiri kısacaerdal atak 07-12-2015 12:11
Kelami konularda Ehl-i sünnet çizgisinin dışına çıkmamıştır. Hemen her rivâyet tefsirinde olduğu gibi bu tefsirinde olumsuz olarak nitelendirilebi lecek yegâne özelliği, İsrâiliyata bolca önem vermesididr.
Alıntı
 
 
-2 #4 begavi tefsiri kısacaerdal atak 07-12-2015 12:10
Asıl adı Ebu Muhammed el-Hüseyin b.Mes’üd Muhammed b.Ferra olan Begavi, Merv ile Herat arasındaki Bağşür (bağ) kabasında dünyaya gelmiştir. İlk dini bilgilerini bulunduğu muhitte almış, daha sonra da bilgisini artırmak için Merverrüz ve Horasan illerini dolaşmıştır.
Hadis, tefsir ve fıkıh alnında kitaplar yazan Begavi, seksen yıllık bir ömür ilm ve irfan uğurunda geçirmiş, ancak hicri 516/1122 senesinde Merverrüz’de vefat ederek hocası Hüseyin el-Merverrüzi’n in yanına defnedilmiştir.
Bilindiği gibi rivâyet tefsirirnin önemli kaynak eserlerinden biri de Begavi’nin ‘’Me’âlimü’t-te nzil’’adlı tefsiridir. Orta derecede bir hacme sahip olan söz konusu tefsir, âyetleri hadisler, sahabe ve tabiün kavilleri ve daha sonraki âlimlerin görüşleri doğrultusunda açıklaya bir eserdir. Bu eserde âyetin âyetle tefsirine önem verildiği gibi, bir rivâyet tefsiri olması hasebiyle hadislerle tefsire de önemli derecede yer verildiği görülmektedir.
Alıntı
 
 
0 #3 yahya b. sellamerdal 07-12-2015 11:55
yahya b. sellam tefsiri eksik galiba
Alıntı
 
 
+5 #2 teşekkürlerselim 24-01-2014 19:10
s.a. hocam siteyi tamamen inceledim gerçekten ilmi bir çalışmanın ürünü olmuş emeğinize sağlık
Alıntı
 
 
+3 #1 şŞIH ALİ SEMERKANDİ -ES-SEMERGANDİN İN İLİŞKİSİNİHAT ERKAN 29-11-2013 14:07
BAHRUL-ÜLUM'UN F.SULTAN MEHMEDİN YÖRE HALKINA YAPTIĞI BASKILARDAN İSTANBULA DAVETİNİ KABUL ETMEYİP KONYA KARAMANDAN İZİN ALARAK AYRILIP "BEN İRŞADIMI YAYLAK VE OVALARDA YAYARIM ÇOBANLIĞIMI YAPARIM" DİYEREK (SÜTLÜCE)ZEYNED E 120 YIL YAŞAMIŞ ŞIH ALİ SEMMERKENDİ İLE İLİŞKİSİ NE ÖLÇÜDE...
Alıntı
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

.
.