İsra ve Mirac Literatürü

İSRA VE MİRAC LİTERATÜRÜ

İsrâ ve mi‘rac olayı hakkında müstakil telifler yapılmıştır. Bunlardan bazıları:

 

Ebû Şekûr es-Sâlimî, Kitâbü’l-Mi’râc

Abdülkerîm el-Kuşeyrî’nin (Kahire 1964) Kitâbü’l-Mi’râc

İbnü’l-Cevzî’nin Kıssatü’l-mi’râc (Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 2729)

Abdülkādir-i Geylânî’nin es-Sirâcü’l-vehhâc fî leyleti’l-mi’râc (İstanbul 1312),

İbn Dihye’nin el-İbtihâc fî ehâdîsi’l-mi’râc (Kahire 1417/1996),

İbn Hilâl el-Makdisî’nin İktifâ’ü’l-minhâc fî ehâdîsi’l-mi’râc (Brockelmann, GAL, I, 136),

Celâleddin es-Süyûtî’nin el-Âyetü’l-kübrâ şerhu kıssati’l-isrâʾ (nşr. Muhammed Abdülhakîm el-Kādî, Kahire 1989)

Ebü’l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed el-Askalânî (ö. 852/1449), el-İsrâ ve’l-Mi’râc, thk. Muhammed Abdulhakim el-Kâdî, Kahire 1989

Nûreddin el-Üchûrî’nin en-Nûrü’l-vehhâc fi’l-kelâm ale’l-isrâ ve’l-mi’râc (Beyrut 1424/2002),

Muhammed Emîn el-Kürdî’nin Davʾü’s-sirâc fî fazli receb ve kıssati’l-mi’râc (Kahire 1327),

M. Âsım Köksal’ın Mirac Gecesi (Ankara 1955),

Fazl Hasan Abbas’ın el-Minhâc: Nefehât mine’l-isrâi ve’l-mi’râc (Amman 1407/1987),

Mûsâ Muhammed el-Esved’in el-İsrâ’ ve’l-mi’râc (Küveyt 1989),

Amr Abdülmün‘im’in ed-Daîf min kıssati’l-isrâ ve’l-mi’râc (Tanta 1413/1993) ve

Süleyman Mollaibrahimoğlu’nun Mi’râc Gerçeği (İstanbul 1991) adlı eserleri sayılabilir.

 

TEZLER

Kronolojik sıraya göre

Mollaibrahimoğlu, Süleyman, Tefsirde İsra ve Mi'rac telakkisi (H. 550/M. 1155'e kadar),  Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi 1987

Özdemir, Metin, Mi'rac, Yüksek Lisans.-- Ankara Üniversitesi 1993

Ömer b. Salih b. Hasan el-Karmûşî, el-İsrâ ve’l-Mi’râc ve Mesâilü’l-Akideti fihima, Yüksek Lisans, Ümmü’l-Kurâ Üniversitesi, Mekke 1997

Tatlı, Bekir, Kütüb-i Sitte'de İsrâ ve Mi'râc hadisleri, Yüksek Lisans., Marmara Üniversitesi 2000

Üzümcü, Abdullah, Tefsirlerde İsrâ ve Mirâc’la ilgili yorumlar ve çağdaş bir yaklaşım, Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi 2001

Özcan, Fadime, Rivâyetler açısından İsrâ ve Mi’râc hadisesi, Yüksek Lisans.-- Sivas Cumhuriyet 2006

Molu, Ahmet, Mirâc hadislerinin hadis bilimi açısından değerlendirilmesi, Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi 2001

Akmaz, Fatmatüzzehra, İslâm Tarihi Açısından İsrâ ve Mirac, Yüksek Lisans, Selçuk Üniversitesi 2011

Kara, Yusuf Bilal, Mirac’ın Tasavvufi Boyutu (İsmail Hakkı Bursevi Örneği), Yüksek Lisans, Bursa Uludağ Üniversitesi 2015

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

.
.