el-Kifaye


الكفاية في علم الرواية

 

el-Kifaye fi İlmi'r-Rivaye

Ebu Bekr Ahmed b. Ali b. Sabit b. Ahmed el-Hatib el-Bağdadî (ö.463) 392'de doğmuş. Babasından ve çevredeki ulemadan hadis, kıraat ve fıkıh tahsil etmiştir. Hatib daha çok hadis ve tarih sahasında verdiği eserleriyle ün yapmıştır.

4500 hadis ihtiva eden Tarihu Bağdad'ını istisna edersek, hemen hemen bütün eserleri hadis ilminin muhtelif konularıyla ilgilidir. Bunlar arasında el-Kifaye, özellikle hadis usulu konularını, Ramehürmüzî gibi bab başlıkları altında ve senedli rivayetler ile işlediği önemli bir eseridir. İlk bab olarak " Allah'ın kitabının hükmü ile Resulullah'ın sünnetinin hükmünün mükellefiyet gerektirmedeki denkliği" konusunu ele almış. Sünnetin kitab karşısındaki durumu, haberlerin çeşitleri, haberi vahid'in tetkiki gibi ciddi konulara yer verdiği kitabında ravi, rivayet, cerh-tadil gibi hadis usulunun temel meselelerine temas ettikten sonra nasların tearuzu ve tercih konularıyla eserini bitirmiştir.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

.
.