İlelu'l-Hadis Edebiyatı

İLELU’L-HADİS’E DAİR ESERLER

 

Süfyan b. Uyeyne el-Hilâlî(ö.196/811),  el-İlel.  Bu eserin varlığı bilinmekle beraber akıbeti ile ilgili net bir bilgi bulunmamaktadır.

Yahya b. Saîd el-Kattân(ö.198/814), el-İlel

Yahya b. Maîn el-Mirri el-Bağdâdî (ö.233/847),  et-Târîh ve’l-İlel. 

Ali b. Abdillah el-Medîni(ö.234/848),  İlelü’l-Hadîs ve Ma’rifetü’r-Ricâl

Ahmet b. Hanbel (ö.241/855),  Kitabu’l-İlel ve Marifeti’r-Ricâl

Müslim b. el-Haccâc’ın (ö.261/874), Kitâbu’t-Temyîz

Ebû İsa  Muhammed b. İsa et-Tirmizi (ö.279/892),  el-İlelü’s-Sağîr  ve  el-İlelü’l-Kebîr

İbn Ebî Hâtim  er-Râzî (ö.327/939),  İlelü’l-Hadîs

Ebû'l-Hasen Ali b. Ömer b. Ahmed Dârakutnî’nin (ö.385/995)  İlelü'l-Vâride fi'l-Ehadîsi'n-Nebeviyye  

Ebû’l-Ferec Abdurrahmam İbn Ali el-Cevzî (ö.597/1201)  el-İlelü’l-Mütenâhiye fi’l-Ehâdisi’l-Vâhiye

İbn Receb el-Hanbelî (ö.795/1393),  Şerhu İleli’t-Tirmizî

 

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

.
.