el-İstizkar. İbn Abdilberr(463)الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار 

İbn Abdilberr en-Nemerî(463)

 

Tam adı: el-İstizkâr li-mezâhibi fuķahâi’l-emśâr ve ulemâi’l-aktâr fîmâ tezammenehü’l-Muvatta min meâni’r-rey ve’l-âŝâr.

Eser İmam Malik'in Muvatta adlı eserinin şerhidir. Müellifin Muvatta'ya ait Temhid adlı şerhi de vardır. Müellif, et-Temhîd’den sonra yaptığı bu çalışmada Muvatta'da yer alan mevkūf ve maktû‘ rivayetleri, ayrıca farklı mezheplere mensup olup değişik bölgelerde yaşayan kimselerin sözlerini şerhetmiştir. Daha çok Muvatta'nın fıkhi açıdan şerhi olan bu eserin tamamını Abdülmu‘tî Emîn Kal‘acî üç cildi fihrist olmak üzere otuz cilt halinde neşretmiştir (Beyrut 1414/1993). 

 

PDF olarak İNDİR

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

.
.