Tedribu'r-Ravî. Suyutî

تدريب الراوي

Tedribu'r-Ravî

Suyutî (ö.911)

 

Celaleddin es-Suyutî'nin(v.911) hadis usûlu konusunda yazdığı eseridir. İmam Suyutî, İ.Nevevî'nin et-Takrib ve't-Teysir isimli eserine şerh yazma yolunu seçmiştir. Bu şerhin adı "Tedribu'r-Ravi fi Şerhi Takribi'n-Nevevî"dir.

Tedribu'r-Ravî, Abdulvehhab Abdullatif'in tahkiki ile ilk kez Kahire'de 1959 yılında basılmıştır. Başka neşirleri de vardır.

Doksan üç (bölüm)Nev'den oluşan Tedribu'r-Ravî'nin ana başlıkları şöyledir;

1. Sahih Hadis

2. Hasen Hadis ve Delil Oluşu

3. Zayıf Hadis

4. Müsned Hadis

5. Muttasıl Hadis

6. Merfu Hadis

7. Mevkuf Hadis

8. Maktu Hadis

9. Mürsel Hadis

10. Munkatı Hadis

11. Mu'dal Hadis

12. Müdelles Hadis

13. Şaz ve Metruk Hadis

14. Münker Hadis

15. İ'tibar

16. Ziyadetu's-Sika

17. Ferd Hadis ve Kısımları

18. Muallel Hadis

19. Muztarib Hadis

20. Müdrec Hadis

21. Mevzu Hadis

22. Maklub Hadis

23. Rivayetleri kabul veya rededilen ravilerin özellikleri

24. Hadis Sema'ının keyfiyeti ve hadislerin tahammülü ve hadislerin zabtı

25. Hadislerin yazılması ve zabtı

26. Hadis Rivayetinin özellikleri

27. Muhaddis Olmanın Edepleri

28. Hadis Talibi Olmanın Edepleri

29. Ali ve Nazil İsnad

30. Meşhur Hadis

31. Garib ve Aziz Hadis

32. Garibu'l-Hadis

33. Müselsel Hadis

34. Hadiste Nasih ve Mensuh

35. Sened ve Metinde Musahhef

36. Muhtelifu'l-Hadis

37. Muttasıl İsnadlarda Mezid

38. Mürsel Hafi Hadis

39. Sahabe

40. Tabiun

41. Büyüklerin Küçüklerden Rivayeti

42. Müdebbec

43. Ravilerden Kardeş Olanlar

44. Babaların Çocuklarından Rivayeti

45. Çocukların Babalarından Rivayeti

46. Vefat tarihleri birbirine uzak iki talibin kendisinden rivayeti olan raviler

47. Kendisinden sadece bir kimsenin rivayeti olanlar

48. Farklı isim ve sıfatlarla zikredilenler

49. Müfredat

50. İsim ve Künyeler

51. İsimleriyle meşhur olanların künyeleri

52. Lakablar

53. Mu'telif ve Muhtelif

54. Müttefik ve Müfterik

55. Müteşabih

56. İsim ve nesebleri birbirine benzeyenler

57. Babalarından başkasına nisbet edilenler

58. Zahirinde ihtilaf olan nesebler

59. Mübhemat

60. Tevarih ve Vefayat

61. Sika ve Zayıf Raviler

62. Sika Ravilerin İhtilatı

63. Alim ve Ravilerin Tabakaları

64. Mevali

65. Ravilerin Vatanları

66-93 Arası konular kısa kısa notlarla anlatılmış. Bunlar; Muallak, Mu'an'an, Mütevatir, Aziz, Müstefiz, Mahfuz, Maruf, Metruk, Muharref, Etbau Tabiin, Huffaz vs. konular.

Tedribu'r-Ravi, türkçeye tercüme edilerek iki cilt halinde basıldı.

Abdulcelil Alpkıray

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorumlar   

 
-1 #1 aaaaaa!kitaplar vaaooowwww!sanane 02-04-2014 16:42
güzele benziyor
Alıntı
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

.
.