el-Ümniyye fi idraki'n-niyye. Karafî


الأمنية في إدراك النية

el-Ümniyye fi idraki'n-niyye

Şihabuddin Karafî(684/1285)

 


Niyetin mahiyeti ve iradenin diğer kısımlarından farkı, niyete ihtiyaç duyulan ameller, niyetin şartları ve kısımları gibi konuların ele alındığı önemli bir eserdir. Üzerinde bir çok çalışma yapılmış olan eser bir çok defa basılmıştır. Zeytuniyye Üniversitesinde Muhammed es-Susî tarafından doktora çalışmasına konu olmuştur.

Eseri PDF olarak İNDİR

Maliki

MALİKÎ MEZHEBİ

Maliki fıkhı literatürü ikiye ayrılır.

I. Rivayetler: İmam Malik’in kendi görüşleri. İmam Malik’in en önemli eseri Muvattadır. En güzel nüsha Yahya b. Yahya el-Leysi nüshasıdır. Elimizdeki nüsha da budur.

Muvatta Şerhleri:

a.Şerhü’l-Muvatta, Zurkani.

b. El-İstizkar, İbn Abdilberr: Muvatta’yı Fıkhî açıdan şerhetmiş. 30 cilt

c. Temhid, İbn Abdilberr: Hadis açısından şerhetmiş.26 cilt

İmam Malik'in görüşlerini Abdurrahman b. Kasım(v.191) naklediyor. Abdurrahman Sehnun ise bu görüşleri yazmış ve ortaya el-Müdevvenetu'l-Kübra çıkmış. 6 cilttir. Müdevvene'de 26 bin ictihad vardır.

II. Kaviller:

Bidayetu'l-Müctehid: İbn Rüşd(Torun, Fakih ve filozof)

el-Beyan ve't-Tahsil: İbn Rüşd(Dede)

Malikilerde 2 kısa metin var: Kayrevani'nin er-Risale ve İmam Halil'in el-Muhtasar isimli eserleri.

İmam Halil'in Muhtasar'ına İ.Derdir bir şerh yazmış: eş-Şerhu'l-Kebir. Malikilerde Şerhu'l-Kebir denince akla bu kitab gelir. Bu şerh'e ise İ.Desuki bir haşiye yazmış: Haşiyetu'd-Desuki.

.
.