Esbab-ı Nüzûl

ESBABU NÜZÛL ESERLERİ

1.Meymun b. Mihran(118/), Tafsil li Esbabi'n-Nüzûl, Yazma eser

2.Ali b. el-Medinî(234/), Esbabu'n-Nüzûl

3.Vahıdî(468/), Esbabun-Nüzûl trc. Necati Tetik, Necdet Çağıl. Erzurum, İhtar Yayıncılık

4.Ebu'l-Muzaffer Muhammed b. Esad el-Irakî el-Hanefî(567/), Esbabu'n-Nüzûl ve'l-Kısasu'l-Ferkaniyye

5.Ebu Cafer Muhammed b. Ali b. Şehr et-Taberî(588/), Esbabu'n-Nüzûl ala mezhebi Ali'r-Resul

6.Ebu'l-Ferec İbnü'l-Cevzî(597), Esbabu'n-Nüzûl

7.İbn Hacer el-Askalanî(852), el-Ucab fi beyani'l-esbab. Hacimli bir cilt olduğu belirtilen eserin bir nüshası Karaviyyîn Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. Brockelmann'ın Şerhu'l-bâb adıyla zikrettiği ve Petersburg'daki Asya Kafkas Müzesi'nde bulunduğunu söylediği eser de bu kitap olmalıdır.

8.İmam Suyutî(911), Lübabu'n-Nukul fi Esbabi'n-Nüzûl, trc. Abdulcelil Alpkıray, İstanbul 2015

9.Mukbil b. Hadî el-Vadı'i(1422/2001), es-Sahihu'l-Müsned min Esbabi'n-Nüzûl

10.Selim b. 'İd Hilalî-Muhammed b. Musa Al-i Nasr, el-İsti'ab fi beyani'l-Esbab

11.İbn Halife el-Uleyvî(1416/1999), Camiu'n-Nukûl fi Esbabi'n-Nüzûl

12.Abdulfettah Abdulğanî Kadî, Esbab-ı Nüzûl Trc. Salih Akdemir, Fecr Yay.

 

ESBAB-I NÜZUL'A DAİR YAZILAN MUASIR ESERLER

 

 

 

Türkçe Eserler

1-Abdurrahman Elmalı, Fahreddin er-Razi’de Esbab-ı Nüzûl Değerlendirmesi, Şanlıurfa : Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, 1998

2-Bedreddin Çetiner, Fatiha’dan Nas’a Esbab-ı Nüzûl (Kur’an Ayetlerinin iniş sebebi),İstanbul, Çağrı Yayınları, 2002

3-Hasan Tahsin Emiroğlu, Esbab-ı Nüzûl, Konya 1983

4-Ahmed Nedim Serinsu, Kur'an'ın anlaşılmasında Esbab-ı Nüzûl’ün rolü. İstanbul : Şule Yayınları, 1994

5-Ahmet Nedim Serinsu, Sa'lebe kıssası (Esbab-ı Nüzûl'e yeni bir yaklaşım),Şule Yayınları,

6-Ahmet Nedim Serinsu, Tarihsellik ve Esbab-ı Nüzûl, Şule Yayınları

7-Yakup Bıyıkoğlu, Şevkani’nin Fethu’l-Kadir’inde Esbab-ı Nüzûl ve Kur’ân’ın anlaşılması(ayetlerin iniş sebepleri), Rağbet Yayınları

 

Arapça Eserler

1-Dr. İsam Abdulmuhsin el-Humeydan, Esbab-ı Nüzûl ve Eseruha fi't-Tefsir

2-Dr. Cuma Sehl, Esbab-un Nüzûl esaniduha ve-eseruha fi Tefsiri'l-Kur'ani'l-Kerim

3-İmadüddin Muhammed Reşid, Esbab-ün-Nüzûl ve eseruha fî beyâni’n-nusus, (dirase mukarene beyne usuli’t-tefsir ve usuli’l-fıkh)

4-Ebû Ömer Nadi b. Mahmûd Hasan Ezheri, el-Makbul min Esbabi’n-Nüzûl,Kahire 1997

5-İbrâhim Muhammed Ali, Sahihu Esbabi’n-Nüzûl, dirase hadisiyy, Dımaşk, Dârü’l-Kalem

6-Hâlid Abdurrahman el-Ak, Teshilü’l-vüsul ila ma’rifeti Esbabi’n-Nüzûl

7-Bessam Cemel, Esbabü’n-NüzûlBeyrut 2005. 470

 

Y.Lisans Tezleri

1-Recep Çetintaş, Tefsirde Esbab-ı Nüzûl Problemi, 1999, Yüksek lisans tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tez danışmanı: Prof. Dr. M. Zeki Duman

2-Muhammed b. Es’ad Iraki, Esbabü’n-Nüzûl ve'l-kasasü'l-Furkaniyye, dirase ve tahkik; İsam Ahmed Ahmed Ganim. Riyad 2007, Matbu tez (Master)

3- Merve Dilek Yolcu, İbn Kesir Tefsirinde Esbab-ı Nüzûl, Atatürk Ünv.

Dr. Tezleri

1- Halid b. Süleyman el-Müzenî, el-Muharrir fi Esbabi Nüzûli'l-Kur'an (min hilali Kütübi't-Tis'a),Riyad 1429

 

 

Abdulcelil ALPKIRAY

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

.
.