İslam Tarihi Tezleri

İSLAM TARİHİ ALANINDA YAPILAN TEZLER

(Yıllara göre tasnif)

TEZ ADI YAZAR TEZ TÜRÜ YIL
Emeviler Dönemi'nde İslam donanması Özcan Canbey Yüksek Lisans 1986
Müfessir Bağavi, hayatı ve tefsirindeki metodu Ali Eroğlu Doktora 1987
Humeyd et-Favil ve sahifesi Mahmut Kırkpınar Yüksek Lisans 1987
Ebu Müslim el-Kecci ve Hadis Cüz'ü Abdullah Kılıç Yüksek Lisans 1987
Celaleddin ed-Devvani ve Tefsir-u "Kul Ya Eyyuhe'l Kafirun" Cevdet Akbay Yüksek Lisans 1987
Emevi Halifesi Ömer b. Abdülaziz ve Devri (717-720) Mevlüt Koyuncu Doktora 1987
Muaviye B. Ebi Süfyan hayatı ve devlet politikası İrfan Aycan Doktora 1989
Endülüs'de Muvelledu?n hareketleri (180-320/796-932) Mehmet Özdemir Doktora 1989
Hasan Kafi Akhisari'nin "Usulü'l-Hikem Fi Nizami'l-Alem" adlı eseri üzerinde bir tetkik Mustafa Sarıbıyık Yüksek Lisans 1989
Muhyiddin En-Nevevi'nin hayatı eserleri ve Sahıh-i Müslim şerhindeki metodu Yakup Koçyiğit Yüksek Lisans 1989
Fatimi Devletinin kuruluşu Mustafa Kemal Köksal Yüksek Lisans 1989
İhşidiler Devleti: Siyasi tarih, sosyal, ekonomik ve kültür hayatı Hamdi Alaslan Doktora 1989
Kur'an-ı Kerim'de Hz.Peygamberin savaşları Bilgi Canpolat Yüksek Lisans 1990
Emeviler'in sonuna kadar San'a tarihi Ahmet Demirel Yüksek Lisans 1990
Sa'd B.Ebi Vakkas Mehmet Baloğlu Yüksek Lisans 1990
Hz. Ömer ve devlet idaresi Nadir Karakuş Yüksek Lisans 1990
İhvanu's-Safa metafiziğinde tanrı ve tanrı-alem ilişkisi Enver Uysal Doktora 1990
Emeviler döneminde harici hareketleri Fuat Kavukçu Doktora 1990
İdari ve İktisadi yönden Hz.Ali dönemi Abdulhalik Bakır Doktora 1990
Nasr bin Seyyar ve zamanı Mehmet Yıldırım Yüksek Lisans 1990
Muhtar es-Sakafi Hasan Yaşaroğlu Yüksek Lisans 1991
Abdurrahman İbn Avf Zühdü Ünal Yüksek Lisans 1991
Ömer b.Abdülaziz'in genel politikası ve aşağı Türkistan Abdülkadir Işık Yüksek Lisans 1991
Emevi-Haşimi mücadelesi (islam öncesinden Muaviye devrinin sonuna kadar) İbrahim Sarıçam Doktora 1991
Halife Me'mun dönemi ve islam kültür tarihindeki yeri Nahide Bozkurt Doktora 1991
Abdullah b. ez-Zübeyr ve idaresi Arif Gökçe Yüksek Lisans 1991
Hz.Peygamber devrinde Habeşistan'la münasebetler Kasım Şulul Yüksek Lisans 1991
Hz.Peygamber'in savaş stratejisi Mustafa Ağırman Doktora 1992
Hilafetten Diyanet İşleri Başkanlığı'na geçiş Ramazan Boyacıoğlu Doktora 1992
İslam dünyasında vezaret müessesesinin doğuşu ve gelişmesi Yakup Bakır Yüksek Lisans 1992
Hariciler'in siyasi faaliyetleri Adnan Demircan Doktora 1993
Hz.Muhammed'in risalet öncesi hayatına dair bazı rivayet farklarının tesbiti Gülgün Uyar Yüksek Lisans 1993
Emeviler döneminde Mühellebiler ailesi Fatma Odabaşı Yüksek Lisans 1993
Fethinden Emevilerin sonuna kadar Mısır ve Kuzey Afrika "18-132/639-750" Nadir Özkuyumcu Doktora 1993
Müslüman Araplar'ın Anadolu'daki fetih hareketleri (628-750) Mustafa Çakır Yüksek Lisans 1993
Hulefa-i Raşidin döneminde eğitim ve öğretim Mehmet Bahaüddin Varol Yüksek Lisans 1993
Hadisleri bakımından siyasetnameler ve Ebü'n-Necib'in en-Nehcu'l-Mesluk fi Siyaseti'l-Mülük'u Veli Atmaca Yüksek Lisans 1993
Hz. Osman zamanında İran fetihleri Ali İpek Yüksek Lisans 1993
Hz.Peygamber'in seriyye komutanları ve seriyyeleri Serdar Özdemir Yüksek Lisans 1993
Surre defteri Hasan Akçakoyun Yüksek Lisans 1994
Ebu Yusuf'ta iktisadi düşünce Oğuz Bal Yüksek Lisans 1994
Havass-ı Refi`a mahkemesi 369 nolu kadı siciline göre 1815-1820 tarihlerinde Eyüp'de sosyal ve iktisadi hayat Nevzat Sağlam Yüksek Lisans 1994
İlk dönem İslam tarih ve coğrafyacılarına göre Türklerin dini inanışları (7-12. yy. arası) Mahmut Doğrusöz Yüksek Lisans 1994
Selman-ı Farisi Saim Arı Yüksek Lisans 1994
Abbasi dönemi şii karakterli isyanlar (750-1000 yılları arası) Mehmet Azimli Yüksek Lisans 1994
Anadolu'da gerçekleştirilen ilk İslam fetihleri (Emevi Dönemi'nin sonuna kadar) Necati Aykon Yüksek Lisans 1994
Beytü`l Hikme kurumu kuruluşu işleyişi etkileri Mustafa Demirci Yüksek Lisans 1995
Makdisi'nin çeşitli dinler ve İslam hakkında verdiği bilgiler üzerinde bir araştırma Süleyman Sayar Doktora 1995
Hz. Osman Dönemi Emevi idarecileri Adem Apak Yüksek Lisans 1995
Sicillere göre Bursa'nın sosyo-ekonomik yapısı (950/1542-1543) Şaban Çetin Yüksek Lisans 1995
Abdullah İlahi`nin hayatı, eserleri, Keşfü`l-Varidat'ın tahlili ve fikirleri Kasım Koç Yüksek Lisans 1995
Ebu'l-Hasan el-Eş'ari'nin "el İbane an Usuli'd-Diyane" adlı eserinin tercümesi ve "Feal-i İbad" konusunun değerlendirilmesi Mahmut Taşyapan Yüksek Lisans 1995
Hz. Ebu Bekir ve Ridde savaşları Mehmet Salih Arı Yüksek Lisans 1995
Ebu Ubeyde bin el-Cerrah Salih Hakkı Bak Yüksek Lisans 1995
İbn-i Hişam`ın hayatı ve tarihçiliği Seyfullah Coruh Yüksek Lisans 1995
Mütercim Asım Efendi ve Tuhfe-i Asım Dursun Ali Türkmen Yüksek Lisans 1995
İslam İletişim Hukuku Ali Türkmen Doktora 1995
Mağrib'de Sa'diler İsmail Ceran Doktora 1995
Mervan b. el-Hakem Ünal Kılıç Yüksek Lisans 1995
İslam öncesi Mekke`nin siyasi yapısı Fatma Hatice Işılak Yüksek Lisans 1995
Hz. Osman zamanında Küfe Ülker Aytekin Yüksek Lisans 1995
Mircea Eliade hayatı, eserleri ve düşüncesinin temel temaları Mustafa Hilmi Baş Yüksek Lisans 1995
Şehabettin Mercani ve Müstefadu`l-Ahbar`ı Osman Kemer Yüksek Lisans 1995
Şeyh Alaeddin Ali b.Yahya es-Semerkandi ve Menakıb-namesi'nin transkribe, tahlil ve tenkidi İsmail Hakkı Mercan Doktora 1996
Maverdi`nin Nasihatü`l Müluk`u ve siyasi görüşleri Mustafa Sarıbıyık Doktora 1996
Ebu Müslim el-Horasani kişiliği ve faaliyetleri Nadir Karakuş Doktora 1996
Yezid B. Mühelleb ve Emevi tarihindeki rolü Rıdvan Demiryürek Yüksek Lisans 1996
Hulefa-i Raşidin döneminde idari yapı Ahmet Güzel Yüksek Lisans 1996
Abdullah İbn-i Sebe Sıddık Korkmaz Yüksek Lisans 1996
Sa`d b.Ebi Vakkas -Hayatı ve şahsiyeti- Cengiz Özkader Yüksek Lisans 1996
İlk Siyer ve Magazi müelliflerinden Muhammed b. Ömer b. Vakıd el-Vakıdi, (H.130-207/M.747-823), hayatı, eserleri, tarihçiliği ve etkileri Kasım Şulul Doktora 1996
Bursa İvaz Paşa Külliyesi Salih Pay Doktora 1996
Hz. Ebu Bekir döneminde diplomatik münasebetler ve andlaşmalar İsrafil Balcı Yüksek Lisans 1996
HZ. Peygamber`in serriyeleri Serdar Özdemir Yüksek Lisans 1996
İslam Hukukunda barış temeline dayalı devletlerarası ilişkiler Ahmet Yaman Doktora 1996
Hind alt kıtasında Urduca tefsirler ve ehl-i Kur`an ekolü Abdulhamit Birışık Doktora 1996
Abbasi Devleti`nin kuruluş safhasında Abbasoğlu-Alioğlu ilişkileri Nihal Şahin Yüksek Lisans 1996
Emeviler`de veliahtlık Saim Yılmaz Yüksek Lisans 1996
Ukbe B. Nafi Mustafa Adaş Yüksek Lisans 1996
Havass-ı Refi`a mahkemesi 325 nolu kadı siciline göre 1802-1805 tarihlerinde Eyyüp kazasında iktisadi ve sosyal hayat Ömer Faruk Çalık Yüksek Lisans 1996
İbn Tufeyl`in "Hayy bin Yakzan" adlı eseri ve ütopyalar arasındaki yeri Mehmet Abdullah Canbek Yüksek Lisans 1996
Mervan b. Muhammed ve dönemi Cuma Teke Yüksek Lisans 1996
Abdullah b. Zubeyr`in hilafeti ve Emevilerle mücadelesi Kahraman Çanakçı Yüksek Lisans 1996
Alvarlı Muhammed Lutfi`nin şiirlerinin umumi tahlili Mehmet Lütfi Karaca Yüksek Lisans 1996
Gazneli Devleti saray teşkilatı Muhammed Hanefi Palabıyık Doktora 1996
Marifetnamedeki şiirlerin tahlili Mehmet Kazar Yüksek Lisans 1996
Suzi Divanı`nın dini ve tasavvufi tahlili Mehmet Göktaş Yüksek Lisans 1996
Mekke müslümanlarının Habeşistan`a hicreti İsmail Altun Yüksek Lisans 1996
XV.-XVI. asırlarda İstanbul Daru`l-Kurra'ları Yusuf Alemdar Yüksek Lisans 1996
İbnülemin Mahmut Kemal İnal'ın hayatı ve eserleri Muhittin Öztürk Yüksek Lisans 1996
Irak ve Suriye'nin fethinde Halid b.Velid'in rolü Ebubekir Yiğit Yüksek Lisans 1996
Katip Çelebi ve Süllemül-Vusul`u Houria Yekhlef Doktora 1996
Sağlık meslek liselerinde din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin değerlendirilmesi (alan araştırması ile birlikte) H. Nural Yıldırım Doktora 1996
SSCB Dönemi Türkistan cumhuriyetlerinde dini yapılanma Seyfettin Erşahin Doktora 1996
Adana şer`iyye sicillerine göre 1150-1160/1737-1747 yılları arasında Adana'nın sosyo-ekonomik yapısı Ömer Faruk Teber Yüksek Lisans 1996
1878'den günümüze Kıbrıs Türk toplumunun dini hayatı Mehmet Öztürk Yüksek Lisans 1996
Osmanlı arşiv belgelerine göre Bahailik hareketi Süleyman Özkaya Yüksek Lisans 1997
İhya hareketlerinde Mevdudi Mustafa Sönmez Doktora 1997
Kerbela mersiyeleri Bünyamin Çağlayan Doktora 1997
Osmanlı arşiv belgelerine göre Isparta`daki vakıf hizmetleri M. Sadık Akdemir Yüksek Lisans 1997
Ebu Said Abdülmelik B. Kureyb El-Asmai`nin hayatı, ilmi şahsiyeti ve eserleri (D. 123/741-Ö. 216/831) Ali Kılıç Yüksek Lisans 1997
Abbasi Devleti ilk dönem muhalefet hareketleri (750-843) Engin Bacacı Yüksek Lisans 1997
İslam-Bizans ilişkileri (M. 610-847), (diplomasi, din, bilim ve sanat alanlarında) Casim Avcı Doktora 1997
Horasan tarihi Recep Uslu Doktora 1997
Me`mun döneminde ilmi hayat Gazi Erdem Yüksek Lisans 1997
Abbasi Devleti'ne zemin hazırlayan siyasi faktörler Osman Doğan Yüksek Lisans 1997
El-Hatib el-Kazvini ve belagat ilmindeki yeri Mehmet Yalar Doktora 1997
Abdulmuttaliboğulları Cevat Çevik Yüksek Lisans 1997
Et-Tuhfetu`l-Mulukiyye fi`d-Devleti`t-Turkiyye Hüseyin Polat Yüksek Lisans 1997
Mağrib ve Endülüs'de hadis ilminin gelişim safhaları ve Muhyiddin İbnu`l-Arabi'nin hadis kültürü Ali Vasfi Kurt Doktora 1997
Emevi ve ilk Abbasi halifeleri döneminde Buhara bölgesi (53-232/674-847) Hasan Kurt Doktora 1997
Sosyal ve politik sonuçları itibariyle Hz. Ömer devri fetih hareketleri Sadık Eraslan Doktora 1997
Cahiliye devrinden Emevilerin sonuna kadar Müslümanlarda tıbbi gelişmeler Gülsüm Sezen Yüksek Lisans 1997
Yusuf bin Taşfin döneminde Murabıtlar Devleti Müşerref Ekinci Yüksek Lisans 1997
Ahmet Hamdi Akseki: Hayatı, eserleri ve İslam tarihi ile ilgili çalışmaların değerlendirilmesi İlhami Ayrancı Yüksek Lisans 1997
Abdurreşid İbrahim ve "Çoban yıldızı" Mehmet Ördekçi Yüksek Lisans 1997
İbn Kuteybe'nin tarihçiliği Hüsnü Özer Yüksek Lisans 1997
Muhammed b. Abdullah'ın Halife Mansur'a karşı ayaklanması Hüseyin Akman Yüksek Lisans 1997
Ömer b. Abdülaziz'in devlet idaresi Osman Harbi Yüksek Lisans 1997
Muğire b. Şu`be'nin İslam tarihindeki yeri Ayşe Sümeyye Baltacı Yüksek Lisans 1997
Bektaşilik ve Bektaşi nefeslerinde dini muhteva Mahmut Bozçalı Yüksek Lisans 1998
Mervan B. Muhammed ve Emevi devletlerinin yıkılışı Ali Delice Doktora 1998
Bahri Memlükler döneminde Harameyn hizmetleri Fatih Yahya Ayaz Yüksek Lisans 1998
XVI. ve XVII. yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde Haremeyn vakıfları ve ehemmiyeti Mustafa Güler Doktora 1998
Taberistan Zeydileri (250-316/864-929) Hasan Yaşaroğlu Doktora 1998
Kevaşi ve tefsirdeki metodu Mehmet Mahfuz Ata Doktora 1998
Ashab döneminde evlilikler Mehmet Akbaş Yüksek Lisans 1998
Aziz Mahmud Hüdayi`nin "Hayatü`l-Ervah ve Necatü`l Eşbah" adlı eserinin tahkik, tahriç, terceme ve tahlili Cemal Acer Yüksek Lisans 1998
Kindi metafiziği Cevher Şulul Doktora 1998
II. Abdülhamid döneminde hilafet meselesini tartışan iki risale Ahmet Misbah Demircan Yüksek Lisans 1998
Ebu Müslim Horasani hayatı ve şahsiyeti Ahmet Bilgiç Yüksek Lisans 1998
Ebu Hanife ed-Dineveri`nin hayatı ve El-Ahbaru`t-Tıval adlı eseri Akman Zekeriye Yüksek Lisans 1998
Bosna-Hersek`te Türk-İslam kültürünün yerleşmesi (16 yy. sonuna kadar) Rahman Ademi Yüksek Lisans 1998
Mes`udi ve tarihçiliği Ali Hatalmış Yüksek Lisans 1998
Ya`kubi ve tarihçiliği Selahattin Çamyar Yüksek Lisans 1998
Osmanlı Dönemi mahkeme kayıtları Trabzon şer`iyye sicilleri 42/2079 (1322-1325) nolu deftere göre yöre araştırması Süleyman Eşit Yüksek Lisans 1998
İslam kitabet dairesinin doğuşu ve gelişmesi Metin Yılmaz Yüksek Lisans 1998
Osmanlı dönemi mahkeme kayıtları (Trabzon şer`iyye sicilleri> 42/2081 nolu deftere göre yöre araştırması İmdat Güney Yüksek Lisans 1998
Vakidi'nin hayatı ve tarihçiliği Ahmet Kaya Yüksek Lisans 1998
Abbasi halifeleri ile Büyük Selçuklu sultanları arasındaki münasebetler Mehmet Nadir Özdemir Yüksek Lisans 1998
Ahnef bin Kays, hayatı ve şahsiyeti Muhsin Yeşil Yüksek Lisans 1998
Emevi halifelerinden Velid bin Abdülmelik ve dönemi Niyazi İslamoğlu Yüksek Lisans 1999
Hicri II. asırda Kufe merkezli Şii nitelikli gulat hareketleri Yusuf Benli Doktora 1999
İlk harici fikirlerin teşekkülü Orhan Ateş Yüksek Lisans 1999
Ubeydullah b. Ziyad hayatı ve siyasi faaliyetleri Şükrü Balıkçı Yüksek Lisans 1999
Kaynakları bağlamında Nizamü`l-Mülk'ün Siyaset-Namesi'nde geçen önemli kişiler Ali Ertuğrul Yüksek Lisans 1999
Alişah b. Hacı Büke (? - 1500)' nin Mukaddimetü`l - Usul adlı eseri Ahmet Çakır Doktora 1999
Abbasi halifelerinden Mehdi ve dönemi Serkan Varen Yüksek Lisans 1999
Ebu Ca`fer el-Mansur döneminde dini, siyasi ve sosyal mahiyetli isyanlar Cem Zorlu Doktora 1999
Ehl-i beyt ve siyasi faaliyetleri Mehmet Bahaüddin Varol Doktora 1999
Yezid b. Muaviye Ünal Kılıç Doktora 1999
Abdullah b. Amir hayatı ve şahsiyeti Halime Kömürcü Yüksek Lisans 1999
Halifeliğin kurumsallaşması (Başlangıçtan M.800 yılına kadar) Mehmet Azimli Doktora 1999
Bermekiler ve Abbasi tarihindeki yeri Necati Aykon Doktora 1999
İç Anadolu bölgesindeki Mevlevi mezar taşlarında görülen dekoratif sanatlar ve semboller Naci Bakırcı Doktora 1999
Cahiliye'den Emeviler'in sonuna kadar Haremeyn Mustafa Sabri Küçükaşcı Doktora 1999
19. asır başlarına kadar Osmanlı Devleti`nde şeyhülislamlık Murat Akgündüz Doktora 1999
Başlangıçtan Emevilerin sonuna kadar imar faaliyetleri Fatih Erkoçoğlu Yüksek Lisans 1999
Hz.Peygamberin siretiyle ilgili mevzu haberlerin tarihi değeri Şaban Öz Yüksek Lisans 1999
Katip Çelebi ve tarihçiliği Bekir Armağan Yüksek Lisans 1999
İslam tarihi kaynaklarına göre halifelik ve Hz. Ebu Bekir'in halife seçilmesi Elşad Mahmudov Yüksek Lisans 1999
Osmanlı Devleti'nin Bosna Hersek müslümanlarıyla dini ilişkiler (ayrılıştan 1914'e) kemal Başiç Yüksek Lisans 1999
Arşivlerdeki plan ve çizimler ışığı altında Osmanlı İmar Sistemi Abdulkadir Dündar Doktora 1999
Hz. Ömer Dönemi ordu ve ordugahlar Halit Çil Yüksek Lisans 1999
el-Mehdi Muhammed İbn Tumert ve Muvahhidler Devleti'nin kuruluşu Adnan Adıgüzel Yüksek Lisans 1999
Tanzimat Dönemi Osmanlı dış politikası Rahmi Güler Yüksek Lisans 1999
Amr b. el-As hayatı, şahsiyeti, devlet adamlığı Adem Apak Doktora 1999
X-XII. asır İdil (Volga) Bulgarları tarihi ve İslamiyet İlyas Topsakal Yüksek Lisans 2000
Hz. Peygamber devrinde danışma meclisi (şura) Eyüp Kurt Yüksek Lisans 2000
VII.-X. yüzyıllarda Azerbaycan ve Kafkasya`da İslamiyet Vusale Islamova Yüksek Lisans 2000
Emeviler Dönemi hanımlarının sosyal durumları ve Sukeyne Binti Hüseyin örneği Eryavuz Yakut Yüksek Lisans 2000
Mehmed Efendi ve "İbtihacü`t-Tevarih" adlı eserinin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi (II. cilt) Ahmet Kavurmacıoğlu Yüksek Lisans 2000
Zahir Ömer ez-Zeydani ve faaliyetleri Bekir Yan Yüksek Lisans 2000
Emeviler Döneminde Yahudiler Nuh Arslantaş Yüksek Lisans 2000
16. Asır Osmanlı-Gürcistan ilişkileri Nebi Gümüş Doktora 2000
Dört Halife Dönemi fetihlerinin arka planı Cafer Acar Yüksek Lisans 2000
Batınilik kavramı ve batıni fırkaların tasnifi meselesi Muzaffer Tan Yüksek Lisans 2000
Yezid bin Abdülmelik ve dönemi (IX. Emevi halifesi) M. Akif Fidan Yüksek Lisans 2000
Tevhid-i Tedrisat Kanunu`na kadar Türkiye`de medreseler (1920-1924) Esma Çelik Yüksek Lisans 2000
Emeviler Döneminde Kufe Mehmet Mahfuz Söylemez Doktora 2000
Tarihi coğrafyacılığın doğuşu ve gelişimi (M.610-1000) Murat Ağarı Doktora 2000
Mehir, nafaka ve itaat kavramları çerçevesinde İslam`a göre ailede eşlerin sorumlulukları Emine Eravcı Yüksek Lisans 2000
Celaleddin ed-Devvani ve "Ta`rifu İlmi`l-Kelam" adlı eseri Resul Vural Yüksek Lisans 2000
Muhammed el-Emin`in halifeliği ve şahsiyeti Ali Aktürk Yüksek Lisans 2000
Beşeri ve siyasi yönleriyle Hz. Peygamber (S.A.V.)`in hoşgörüsü İhsan Arslan Yüksek Lisans 2000
1876 Softalar İsyanı, Osmanlı tarihindeki yeri ve önemi Selma Özülkü Yüksek Lisans 2000
Kitabü`l-Bustan Fi Ba`zı Ahbari Al-i Osman çeviri, tanıtım ve değerlendirme Mehmet Emin Şen Yüksek Lisans 2000
Tarık b. Ziyad hayatı ve şahsiyeti Salih Kaymakcı Yüksek Lisans 2000
Hz. Peygamber Döneminde beşeri yönleriyle ashabın konumu Mithat Eser Yüksek Lisans 2001
Hz. Peygamber Devrinde istihbarat Hüseyin Üstüner Yüksek Lisans 2001
Ayin-i Şeriflerde son yörüksemailerin ezgisel ve biçimsel açıdan incelenmesi Tunca Yüksel Yüksek Lisans 2001
Üsame b. Zeyd, hayatı ve şahsiyeti M. Tayyip Kahyaoğlu Yüksek Lisans 2001
Ahmed b. Yahya b. Cabir el-Belazuri Ensabu`l-Eşraf'ın Abbasoğulları kısmının kaynakları Ali Yenice Doktora 2001
Hz. Osman ve hilafeti Murat Akarsu Yüksek Lisans 2001
Hz. Osman`ın devlet politikası ve valileri Hasan Keskin Yüksek Lisans 2001
Zeyd Bin Harise ve ailesi Neşe Söylemez Yüksek Lisans 2001
Fethinden Samaniler'in yıkılışına kadar (93-389/711-999) Semerkant tarihi Osman Aydınlı Doktora 2001
Hz. Ali`nin Hz. Osman Devri siyasi olaylarına yönelik tutumu Fatih Topaloğlu Yüksek Lisans 2001
Süleyman b. Abdülmelik ve zamanı (96-99/715-717) Erol Ongunyurt Yüksek Lisans 2001
Hilafetine kadar Ömer bin Hattab Muhittin Güney Yüksek Lisans 2001
Ömer bin Abdülaziz Döneminde mezhep hareketleri F. Feyza Güner Yüksek Lisans 2001
Hasan Sezayi-i Gülşeni ve eserlerindeki dini-edebi muhteva Necdet Şengün Yüksek Lisans 2001
Tanzimat`ın ilk beş yılında surre (1839-1844) Halide Aslan Yüksek Lisans 2001
Fergana bölgesine İslamiyetin girişi ve yayılışı Ali Jusubaliev Yüksek Lisans 2001
İslam öncesinden Emevilerin sonuna kadar Kelb kabilesi Cahid Kara Yüksek Lisans 2001
Mustafa Asım Köksal`ın hayatı, eserleri ve tarihçiliği Selma Polat Yüksek Lisans 2001
Dört Halife Dönemi savaş esirlerinin durumu Mehmet Çakırtaş Yüksek Lisans 2001
Kur`an ve tarihsellik tartışmaları Şevket Kotan Doktora 2001
Ebu Muslim Horasani ve Müslimiyye hareketi Nuran Erdoğruca Yüksek Lisans 2001
Hişam b. Hakim el-Mukanna ve Mukannaiyye hareketi İbrahim Babür Gündoğdu Yüksek Lisans 2001
İslam tasavvuf kültüründe musiki dinleme adabı Arif Demir Yüksek Lisans 2001
Mezhepler tarihi açısından Buhari Zafer Özdemir Yüksek Lisans 2001
Z. M. Bünyadov`un hayatı, ve tarihçiliği Müşfik Askerov Yüksek Lisans 2001
İlk dönem hadis ve İslam tarihi kaynaklarına göre veda hutbesi rivayetlerinin tetkiki Murat Gökalp Yüksek Lisans 2001
Hz. Ömer Döneminde maliye teşkilatı Murat Mısırlı Yüksek Lisans 2001
Hz. Ömer Döneminde şura "danışma meclisi" Mustafa Şahin Yüksek Lisans 2002
Oryantalizm ve İslam tarihine oryantalist yaklaşımlar Şevket Yıldız Yüksek Lisans 2002
İslam tarih ve geleneğinde Kebela Nuray Orak Ergölen Yüksek Lisans 2002
Meşrutiyet`ten Cumhuriyet`e islamcılar ve modernleşme Adem Efe Yüksek Lisans 2002
1575-1600 tarihli Bursa Şer`iye sicillerine göre din görevlisinin sosyal hayattaki rolü Ahmet Akın Doktora 2002
Kazan bölgesinde Rus-Tatar münasebetleri (1845-1905) Kairat Yergaziyev Yüksek Lisans 2002
66 Numaralı Davutpaşa Kadılığı Defterine göre bölgenin ekonomik ve sosyal durumu Berna Gürel Yüksek Lisans 2002
Mir Yusuf Tarihi (metin ve tahlil) Ahmet Aydın Yüksek Lisans 2002
Mahmud Es`ad Seydişehri: Hayatı, eserleri ve islam tarihçiliğindeki yeri Ali Erdoğan Yüksek Lisans 2002
İmamiyye Şiası kaynaklarına göre ilk üç halife Mehmet Salih Arı Doktora 2002
Abdurrahman b. Muhammed b. Eş`as ve isyanı Hüseyin Paça Yüksek Lisans 2002
Eşter en-Nehai Osman Bozali Yüksek Lisans 2002
Celalzade Salih ve Tarihi Mısr-ı Cedid adlı eseri (Edisyon kritik) Nevzat Erkan Yüksek Lisans 2002
Ebu Musa el-Eş`ari`nin hayatı ve şahsiyeti İsmail Altun Doktora 2002
Anadolu Selçukluları`nda din ve din kurumları Seyfullah Kara Doktora 2002

 

.
.