Mübhematul-Kur'an

MÜBHEMATU'L-KUR'AN LİTERATÜRÜ

Kur'an-ı Kerim'de mahiyeti ve muhtevası kapalı olan lafızların açıklanmasını amaçlayan kitap türleri

 

1. Abdurrahman b. Abdullah es-Süheylî(581/1185). et-Ta'rif ve'l-İ'lam fima übhime mine'l-Esma ve'l-A'lâm fi'l-Kur'an.

2. Bedreddin ibn Cemâa. et-Tibyan fi Mübhemati'l-Kur'an.

3. İmam Suyutî(911). Müfhimatu’l-Akran fi Mübhemati’l-Kur'an. Not:Mevsua Şamile içerisinde bulunan bu eserin bazı bölümleri Şamile'de bulunmadığı için yazma nüshalara veya matbu nüshalara bakılması gerekir.

4. Seyyid Yûsuf b. Abdülkâdir el-Hüseynî es-Saydâvî el-Esîr, Hediyyetü'l-İhvân fî tefsîri mâ übhime ale'l-'âmme min elfâzi'l-Kur'ân.

5.  Ebû Abdullah Muhammed b. Ali Belensi(782/1380), Tefsiru mübhematü’l-Kur’an bi-sılati’l-cem’i ve aidü’t-tezyil

 6.  Hüseyin Yaşar, Kur'an'da anlamı kapalı ayetler: mübhematü'l-Kur'an. İstanbul 1997, Beyan Yayınları, 1997 

 

TEZLER

1. Mevlüt ERTEN, Mübhematu'l-Kur'an, Y.Lisans Tezi, Dan. Salih Akdemir, Ankara 1992

2. Muhammed Seyid Muhammed Ebu'l-Ğayt, el-Mübhemat fi'l-Kur'ani'l-Kerim ve Mevadiuha ve Esbabuha, Ylisans Tezi, Kahire 2009    (المبهمات في القرآن الكريم مواضعها و أسبابها، محمد السيد محمد أبو الغيط)

 

MAKALELER

1. Mustafa Öztürk, Mübhematu'l-Kur'an ve İmamiyye Şiası, OMÜ İlahiyat Fak. Dergisi, Sayı 12-13, Samsun 2001

2. Halis Albayrak, Mübhematu'l-Kur'an İlmi ve Kur'an Tefsirindeki Yeri, AÜİFD, cilt XXXII, Yıl: 1992

 

Abdulcelil ALPKIRAY

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

.
.