Letaifu'l-İşarat. Kuşeyrî(465)

لطائف الاشارات

Letaifu'l-İşârat

Ebü’l-Kâsım Zeynülislâm Abdülkerîm b. Hevâzin b. Abdilmelik el-Kuşeyrî (ö. 465/1072)

 

Abdulkerîm el-Kuşeyrîye ait Latâiful-İşârât adlı eser de, tasavvufî tefsir çalışmalarının en önemli klasik örneklerinden biridir. Kuşeyrî, 434’te (1042-43) yazmaya başladığını söylediği bu eserinde Sülemî’nin Ḥaḳaiku’t-Tefsîr’ini örnek almıştır. Ancak kitap Sülemî’nin tefsirinden daha düzenli ve kapsamlıdır. İşârî tefsir yazan müellifler genellikle Leṭâʾif’ten yararlanmıştır. Eserin ilk baskısı İbrâhim Besyûnî tarafından 3 cilt halinde yapılmıştır. ( Kahire 1967-1970, el-Hey'etü'l-Mısriyyetü'l-Âmme li'l-Kitâb).  Daha sonra 3 cilt olarak Abdullatif Hasan Abdurrahman tarafından tahkikli olarak neşredilmiştir. (Beyrut 2007-Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye)

 

Eseri(Abdullatif Hasan baskısı) PDF olarak İNDİR

 

 

 

 

 

 

 

Eser Mehmet Yalar tarafından Türkçeye çevrilmiş olup 6 cilt halinde yayınlanmıştır. İstanbul 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşarî Tefsirler

İŞARİ TEFSİRLER

          Tasavvuf, İslâmî ilimlerden birinin adıdır. Hicrî II. asırdan itibaren,  Kur’ân ve Hadîs kaynaklı bazı konular, tasavvuf ismi altında bir araya getirilmiştir. Bu konular, ihlâs, takvâ, tevekkül, sabır, rızâ, tevâzu, şükür gibi genel olarak müslümanın niyet ve iç dünyasıyla ilgili konulardan oluşur. Tasavvufî pek çok tefsîr yazılmıştır. Bu tefsîrlerde, âyetin zâhirî mânâsı yanında derin işâretlere dayalı birtakım mânâlar da esas alınmıştır.

           Bu alanda ilk müfessir olarak Sehl b. Abdullâh Tüsterî (v. 283/896) kabûl edilmiştir.    Tüsterî’nin tefsiri Tefsîru’l-Kur’âni’l-‘Azîm isimli eserdir. Bu konuda yazılan bazı tefsirler:

Haka'iku't-Tefsîr, Ebû Abdurrahmân Muhammed b. Hüseyin es-Sülemî (v. 412/1021)

Letaifü'l-İşârât, Abdülkerîm el-Kuşeyrî

Bahrü'l-Hakâ'ik(et-Tefsiru’n-Necmiyye), Necmeddîn-i Dâye

Keşfü'l-Esrâr ve Uddetu’l-Ebrar, Reşîdüddîn-i Meybüdî

Ğaraibu’l-Kur’an, Nizameddin en-Nişaburî

Ruhu’l-Beyan, İsmail Hakkı Bursevî

Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azim, İbn Berrecân

Te’vilatu’l-Kur’an, Abdurrezzak el-Kaşanî

İ’cazu’l-Beyan fî tevili Ümmi’l-Kur’an, Sadreddin Konevî

Tefsiru’l-Cami, Abdurrahman-ı Cami

Aynu’l-A’yan, Molla Fenarî

El-Fevatihu’l-İlahiyye, Nimetullah Nahcıvanî

Nefaisu’l-Mecalis, Aziz Mahmud Hüdayi

.
.