el-İtkan. Suyutî

el-İTKĀN

الإتقان في علوم القران


Süyûtî’nin (ö. 911/1505) Kur’ân ilimlerine dair eseri.Kur’an ilimleriyle ilgili bütün konuları içine alan müstakil bir eserin bulunmadığı kanaatiyle böyle bir eser yazmayı düşündüğünü söyleyen müellif, hocalarından Kâfiyeci’nin tefsir ilimlerine dair muhtasar eserini ve Abdurrahman b. Ömer el-Bulkīnî’nin oldukça hacimli Mevâķıu’l-ulûm min mevâķıu’n-nücûm’unu incelemiş, bunlardan ikinci kitapta muhtasar bulduğu konuları genişleterek ve yeni konular ilâve ederek önce et-Taĥbîr fî ilmi’t-tefsîr’ini yazmıştır (872/1467-68). Daha sonra Bedreddin ez-Zerkeşî’nin bu alanda yazılan ilk müstakil eser olan el-Burhân fî ulûmi’l-Ķur’ân adlı kitabını gören ve Kur’an ilimlerine dair çalışmalarını bu eseri örnek alarak sürdüren Süyûtî, el-Burhân’dan daha muhtevalı ve daha düzenli olduğunu söylediği el-İtķān’ı, hazırlamakta olduğu Mecmau’l-baĥreyn ve matlau’l-bedreyn adlı büyük tefsirine mukaddime olmak üzere kaleme almıştır (el-İtķān, I, 3-14; et-Taĥbîr, neşredenin girişi, s. 12-13).Telifi sırasında İbn Cerîr et-Taberî, İbn Ebû Hâtim, İbn Merdûye, İbn Hayyân, Ebû Ubeyd Kāsım b. Sellâm, İbn Ebû Dâvûd, Nevevî, Âcurrî, Alemüddin es-Sehâvî, İbnü’l-Cezerî, Hüzelî, Nehhâs, Ebû Amr ed-Dânî, Râgıb el-İsfahânî, İbn Kuteybe, İbn Cinnî, Hattâbî, Rummânî, Bâkıllânî gibi âlimlerin tefsir, hadis, fıkıh, lugat, kıraat, resm-i hat, ahkâm ve tarihle ilgili kitaplarından faydalanılan eser (el-İtķān, I, 18-21), birbirine yakın konular birlikte ele alınarak seksen başlık (nevi) halinde düzenlenmiştir.


Konular işlenirken önce aynı konuda eseri bulunan müellif ve eserleri zikredilerek değerlendirilmiş, ilgili meseleler âyet ve hadisler ışığında, bunlarda yoksa âlimlerin sözlerinden deliller getirilerek çözümlenmiş, faydalanılan kitaplardan özet metinler aktarılmıştır. Farklı görüşler nakledildikten sonra müellif kendi görüşünü ortaya koymuş, haberlerin kaynak ve isnadını belirtmiştir. Hadisler senetleriyle verilmiş, sıhhatleri üzerindeki değerlendirme ise araştırmacıya bırakılmıştır (Abdülhafîz Fergalî el-Karnî, s. 112).


el-İtķān’da konular birbirinden farklı hacimlerde işlenmiş olup sayfalarca tutanları bulunduğu gibi bir iki sayfa kadar olanları da vardır. Kur’an’ın nüzûl sebepleri, isimleri, sûre adları, Kur’an’ın toplanması, tertibi, sûre, âyet, kelime ve harf sayıları, isnad dereceleri, kıraatler, tecvidle ilgili konular, tilâvet âdâbı, tefsir metodolojisi, müfessirlerin tabakaları, sûrelere dair tefsir rivayetleri ayrıntılı biçimde ele alınmıştır. Konular arasında ayrıca “tenbih, fer‘, fasl, teznîb, fâide, mesele” gibi başlıklar altında çeşitli bilgiler verilmiştir.


Eser, ilk defa Mevlevî Beşîrüddin ve Nûrulhak tarafından Aloys Sprenger’in bir tahliliyle birlikte neşredilmiş (Kalküta 1852-1854), daha sonra Mısır’da yayımlanmış (Kahire 1278, 1279, 1287, 1306), ayrıca kenarında Bâkıllânî’nin İ’câżü’l-Ķur’ân’ıyla birlikte basılmıştır (Kahire 1317, 1318, 1370/1951). Bunun dışında el-İtķān, Muhammed Ebü’l-Fazl İbrâhim’in tahkiki (Kahire 1387/1967, 1405/1985) ve Mustafa Dîb el-Bugā’nın ta‘likiyle (Beyrut 1407/1987) iki cilt halinde yayımlanmıştır. Sakıp Yıldız ve Hüseyin Avni Çelik eseri el-İtkan fî ulûmi’l-Kur’an: Kur’an İlimleri Ansiklopedisi adıyla Türkçe’ye çevirmişlerdir (İstanbul 1987).


Mehmet Ali Sarı

Arapça PDF olarak İNDİR

el-Burhan fi ulumi'l-Kur'an. Zerkeşi(794)

 

 البرهان في علوم القرآن

el-Burhan fi Ulumi'l-Kur'an

Bedruddin Zerkeşi(h.794/m.1392)     

        Mukaddimesinde, kendisinden önceki alimlerin hadis metodolojisinde olduğu gibi Kur'an İlimlerinin bütün konularını ihtiva edecek tarzda bir eser yazmadıklarından söz ederek bu alandaki ihtiyaca cevap vermek gayesiyle bu kitabı telif ettiğini belirten Zerkeşi, eserini "nev" adını verdiği kırk yedi bölüme ayırmış, bunlardan her birinin, derinliğine incelenmesi halinde bir ömrün yetmeyeceği kadar geniş ve önemli olduğunu söylemiştir.

       Esbabu'n-nüzul, elvücuh ve'n-nezair, fevasilu'l-ayat, müteşabihat, mübhemat, fevatihu's-süver, havatimu's-süver, garibu'l-Kur'an, ahkamu'l-Kur'an, mütevatir ve şaz kıraatlar, resmu'l-mushaf, adabu tilaveti'l-Kur'an, emsalü'l-Kur'an, nasih ve mensuh, i'cazu'l-Kur'an vb. Kur'an ilimlerinin önemli konuları kitapta müstakil birer bölüm halinde işlenmiştir. Kur'an'ın üslup özellikleriyle Kur'an'daki harf ve edatlara ayrılan bölümler, eserin en geniş bölümlerini meydana getirir.

        Genellikle her nev'in giriş kısmında daha önce aynı konuda telif edilmiş önemli eserler hakkında bilgi verilir. Sık sık "fasıl", "faide"(veya fevaid), "tenbih" "mesele" gibi ara başlıklara rastlanır. Ancak bunların çoğunda konu adı bulunmadığı için naşir köşeli parantez içinde verdiği başlıklarla bu eksikliği gidermeye çalışmıştır.

        Konuları işleyişindeki nisbi dağınıklık, bu sahada yazılmış ilk eserlerden biri olmasından kaynaklanmaktadır. Suyuti'nin, hocası Muhammed el-Kafiyeci'den(879/1474) naklettiğine göre Kafiyeciet-Teysir adıyla bu ilim dalında ilk müstakil eseri kendisinin yazdığını söylerken, Katib Çelebi ve Taşköprüzade'nin de belirttiği üzere, Zerkeşi'nin bu eserinden habersiz olduğunu ortaya koymuştur.Suyuti, Kur'an ilimleri sahasında el-Burhan fi Ulumi'l-Kur'an'dan daha meşhur olan el-İtkan fi Ulumi'l-Kur'an adlı eserini telif ederken bu eserden geniş ölçüde istifade etmiştir.

        el-Burhan fi Ulumi'l-Kur'an Muhammed Ebü'l-Fazl İbrahim'in tahkikiyle dört cilt halinde neşredilmiştir.(Kahire 1376)

      Suat Yıldırım, TDVİA "el-Burhan fi Ulumi'l-Kur'an" mad.

 

Tefsir Usulü


TEFSİR USULU KAYNAKLARI

Tefsir usûlü'ne ilişkin ilk eserler, ilk önce tefsirlerin mukaddimeleri şeklinde olmak üzere zamanla müstakilleşerek ulaşabildiğimiz kadarıyla H. III. asırda kaleme alınmış olmalıdır. Aynı zamanda meşhur bir mutasavvıf olan Hâris el-Muhâsibî (ö.243/857)'nin "el-Akl ve Fehmu'l Kur'ân" adlı eseri bu sahadaki ilk müstakil çalışma olarak takdim edilmektedir. Daha sonraları Ali İbn İbrahim el-Hûfi (ö.430/1038) tarafından kaleme alınan "el-Burhân fi Ulûmi'l-Kur'ân"ına bu sahadaki ilk eserdir diyenler de vardır.

Devamını oku...

.
.