Mutezile

MU'TEZİLE LİTERATÜRÜ

 

Cahız(h.159-255), Resailu'l-Cahız

_____, el-Osmaniyye

_____, Tasvibu Ali fi Takimi'l-Hakameyn

Ebu'l-Hüseyin el-Hayyat, el-İntisar

Kadı Abdulcebbar, el-Muğnî fi ebvabi't-Tevhid ve'l-Adl

______________, Şerhu Usuli'l-Hamse

______________, Tesbitu Delaili'n-Nübüvve

Ebu'l-Hüseyin el-Basrî, el-Mu'temed

Ebu Reşid en-Nişaburî, el-Mesail fi'l-Hilaf beyne'l-Basriyyin ve'l-Bağdadiyyin

İbnu'l-Murtaza, Tabakatu'l-Mutezile(Wiesbaden 1961)

Cemaleddin el-Kasımî, Tarihu'l-Cehmiyye ve'l-Mu'tezile(Beyrut 1981)

Zühdî Carullah, el-Mu'tezile(Beyrut 1990)

Albert Nasrî Nâdir, Felsefetu'l-Mu'tezile(İskenderiye 1950)

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

.
.