el-İlzamat ve't-Tetebbu'. Darekutnî(385)

El-İlzamât ve’t-Tetebbu’

(الإلزامات والتتبع)

Darekutnî(385/995)

 

el-İlzâmât ales-Sahîhayn (alâ sahîhayi'l-Buhârî ve Müslim). Hâkim en-Nîsâbûrî’nin el-Müstedrek'i gibi, Buhârî ve Müslim'in şartlarına uyduğu halde Sahîhayn'da yer almayan yetmiş hadisi toplayan müsned tertibinde bir eserdir. Ebû Abdurrahman Mukbil b. Hâdî el-Vâdiî tarafından yayımlanmıştır. Dârekutnî’nin çağdaşı Ebû Mes'ûd ed-Dımaşkî bu eserde Şahîh-i Müslim'e yöneltilen iddiaları cevaplandırmak üzere bir reddiye yazmıştır.

Kitâbü't-Tetebbu. Buhârî ve Müslim'in sahihlerinde yer alıp da Dârekutnî’nin illet'li olduğunu söylediği 218 hadisi ihtiva eden bir cüzdür. İbn Hacer el-Askalânî Hedyüs-sârî'de (I/100-137), bunlardan Buhârî ile ilgili olan 110 hadisi tek tek ele alarak Dârekutnî’nin iddialarına cevap vermiştir. Rebi b. Hâdî Umeyr el-Medhalî de Dârekutnî’nin Müs­lim'e yönelttiği tenkitleri Beyne'l-imâmeyn Müslim ve'd-Dârekutnî adlı yüksek lisans tezinde incelemiştir.

Kitâbü't-Tetebbu ve el-İlzâmât adlı bu iki eser birlikte Ebû Abdurrahman Mukbil b. Hâdî el-Vâdiî tarafından yayımlanmıştır.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

.
.