İbn Kesir. İhtisaru Ulumi'l-Hadis

إختصار علوم الحديث

İhtisaru Ulumi'l-Hadis

İbn Kesir(774)

 

        Ebu'l-Fida İmamuddin İsmail b. Kesir(774) tarafından yazılan eser, İbnu's-Salah'ın Mukaddime'sinin ihtisarıdır. İbn Kesir Mizzi'den(742) ve İbn Teymiyye'den ders almıştır.

          20'ye yakın eseri vardır. Bunlardan hadis usulu ile ilgili olanı İhtisar'dır. İbn Kesir bu eserinde Beyhakî'nin(458) el-Medhal'inden de yararlanarak İbn Salah'ın tertibini bozmadan özetlemiş ve dağınık bulduğu konuları bir araya getirmiştir. İbn Kesir, İbn Salah'a çokça itiraz etmiştir. Kendi görüşlerini çok açık bir şekilde ifade etmiştir.

         İbn Kesir'in bu İhtisar'ına XX. yy. hadis alimlerinden Ahmed Muhammed Şakir(1958) tarafından el-Baisu'l-Hasis adıyla bir kısa ve değerli bir şerh yazılmıştır.

Hadis Usulü

Hadis Usulu Eserleri

A. Mütekaddimun'a ait eserler:

1. Ramehurmuzi(h.360), el-Muhaddisul-Fasıl

2. Hakim en-Neysaburi(h.405), Ma'rifetu Ulumi'l-Hadis

3. Hatib el-Bağdadi(h.463), el-Kifaye fi İlmi'r-Rivaye

 

Devamını oku...

Usul Konuları

Hadis Usülüne Dair Müstakil Çalışmalar

Hadis Usulüne dair konu bağlamında yazılmış müstakil eser, tez, makale ve kitaplar hakkında bilgiler verilecektir.

Merfu, Mevkuf ve Maktu Hadisler

İdrac ve Müdrec Hadis

Nasih ve Mensuh

Ziyadetus-Sika

Tevatür

Sikanın Ziyadesi

ZİYADETUS’SİKA İLE İLGİLİ EDEBİYAT

TEZLER

1. Ziyadetu's-sika beyne’l-kabuli ve’r-Red. Esma bt. Muhammed el-Humeydi. Y. Lisans Tezi. Melik Suud Ün. H. 1997

2. Ziyadetu’s-Sika ve Mevkifu’l-Muhaddisine ve’l-Fukahai minha-Dirasetun nakdiyyetun muvazene-. Nurullah Şevket Halil. Dan. Sa’di b. Mehdî Haşimî. Doktora tezi. Ümmü’l-Kura Ün./Suudi Arabistan 2002. 2 cilt, toplam 1080 sayfa.

3. Sikanın Ziyadesi. Yusuf Suiçmez. KTÜ SBE, 1998. Y.Lisans Tezi. Dan. Kemal Sandıkçı. 150 sayfa.

4. Ziyadatu's-Sikat ve Eseruha fi İhtilafi'l-Ulema, Feriz Abdullah Hasan Necm, Dan. Halid Ulvan,Necahu'l-Vatan Ünv. Nablus/Filistin, 183 sayfa

 

KİTAPLAR

 

Ziyadetu’s-Sika fi Kutubi Mustalahi’l-Hadis. Hamza b. Abdullah Melibari

Ziyadetu’s-Sika vema yetealleku biha min ahkam. Muhammed Re’fet Said (Katar Ünv. Külliye Şeria hocası), Daru’l-Menar, Kahire 1991, 41 sayfa

 

 

MAKALE

Farklı Açılardan Hadiste Ziyâde Meselesi. Salih Karacabey. Uludağ Ün. İlahiyat Fak. Dergisi. XII/1, 2003. S. 105-134

 

 

 

Derleyen: Abdulcelil Alpkıray

Müdrec

İDRAC VE MÜDREC HADİSLER KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALAR

ESERLER

1. el-Fasl li'l-Vasli'l-Müdrec fi'n-Nakl. Hatib Bağdadî(463). Bu konuda yazılmış ilk müstakil eserdir. Sened ve metninde idrac bulunan 111 rivayeti ele almakta, ancak bunların bir kısmının müdrec olmadığı ifade edilmektedir. Eser, Mevsua Şamile içeriğinde bulunmaktadır.

2. Takribu'l-Menhec bi tertibi'l-Müdrec. İbn Hacer Askalanî(852). Bağdadî'nin eserini yeniden düzenleyen İbn Hacerin bu çalışmasına rastlayamadım. Yazma olarak kütüphanelerde olabileceği gibi, günümüze ulaşmamış da olabilir.

3. el-Medrec ile'l-Müdrec. İmam Suyuti(911). Suyutî, İbn Hacerîn eserinden sadece metninde idrac bulunan yetmiş kadar rivayeti, senedleri hazfederek bu eserini telif etmiştir. Eser matbu olarak basılmış olup Mevsua Şamile içeriğinde vardır.

4. Teshilu'l-Medrec ile'l-Müdrec. Abdulaziz b. Muhammed b. Sıddik el-Ğumarî. Suyutî'nin eserindeki rivayetleri alfabetik sıraya koymuştur. Eseri pdf olarak indirmek için tıklayınız

 

TEZLER

1. Sahihayn'daki Müdrec Hadisler ve Bunların Genel Değerlendirilmesi. Mehmet Yılmaz. Y.Lisans Tezi. Selçuk Ün. 1994

2. Hatib el-Bağdadî'nin "el-Faslu li'l-Vasli'l-Müdrec fi'n-Nakl" adlı eseri bağlamında Müdrec Hadisler ve Değeri. Mustafa Aydın. Y.Lisans Tezi. Adana 2007

3. Bağdadî'nin "el-Faslu li'l-Vasli'l-Müdrec fi'n-Nakl" adlı eserinin tahkiki, Muhammed b. Matar az-Zahranî, Doktora Tezi, Danışman: Ekrem Umerî, Medine İslam Üniversitesi, Medine h.1407/m.1986. (   الفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب البغدادي / محمد مطر عثمان الزهراني – دكتوراه – الجامعة الإسلامية – الحديث الشريف – السنة – 1407ه‍ - م. أكرم العمري.)

 

MAKALELER

1. Hadis Metodolojisinde İdrac ve Müdrec Hadisler I-II. Kadir Paksoy. Dinbilimleri Dergisi, 2005. Cilt 5/Sayı 2 ve 3

2. el-Müdrec fi'l-hadisi'n-nebeviyyi'ş-şerif mefhumuhu ve dirase ala nemazic min Sahihi'l-Buharî. M. Abdurrezzak er-Raud.Mecelletu'ş-Şeria ve Dirasati'l-İslamiyye. Cilt ve sayı: XVIII/53 Kuveyt 2003/1424

 

MADDELER

Müdrec. Mehmet Efendioğlu. TDVİA

 

Derleyen: Abdulcelil Alpkıray

.
.