Hadis Metinleri

Hadis Metinleri

I. Ale'r-Rical Tasnif Edilen Kitaplar:

A. Müsnedler:

1. Zeyd b. Ali(122), Müsned

2. Ebu Hanife(150), Müsned

3. Abdullah b. Mübarek(181), Müsned

4. Ebu Davud et-Tayalisi(204), Müsned

5. İmam Şafii(204), Müsned

6. Abdullah b. Zübeyr el-Humeydi(219), Müsned

7. Ahmed b. Hanbel(241), Müsned

8. Abd b. Humeyd(249), Müsned

9. Bezzar(292), Müsned(el-Bahru'z-Zehhar)

10. Ebu Ya'la(307), Müsned

B. Mu'cemler: Hadisleri sahabe, müellifin hocaları, coğrafi bölge ve diğer kriterlere göre derleyen eserlerdir.

1. İbn Kani'(351), Mu'cemu's-Sahabe

2. Süleyman b. Ahmed et-Taberani(360), Mu'cemu's-Sağir

_______________________, Mu'cemu'l-Evsat

_______________________, Mu'cemu'l-Kebir

3. İbn Lal el-Hemedani(398), Mu'cemu's-Sahabe

4. Ebu Ya'la(307), Mu'cemu's-Sahabe

C. Etraf Kitapları: Etraf kitapları genelde alfabetik sahabe isimlerine göre derlenmiştir. Bu kitaplarda müellifler hadis metninin tamamını değil, hadisin tamamına işaret etmeye yetecek kadar kısmını verip o hadisin isnadlarını zikrederler.

1. Yusuf b. Abdurrahman el-Mizzi(h.742), Tuhfetu'l-Eşraf

2. Abdulğani en-Nablusi(h.1143), Zehairu'l-Mevaris

II. Ale'l-Ebvab Tasnif Edilen Kitaplar:

A. Musannefler: Konularına göre tasnif edilen eserlerdir. Sünen ve Camiilerden farkı merfu hadislerin yanında mevkuf ve maktu' hadisleri de ihtiva etmeleridir.

1. İmam Malik(179), el-Muvatta

2. Abdurrezzak b. Hemmam(211), el-Musannef

3. İbn Ebi Şeybe(235), el-Musannef

B. Camiiler

1. İmam Buhari(256), el-Camiu's-Sahih

2. İmam Müslim, Sahihu Müslim

3. İbn Carud(306), Sahih(el-Münteka olarak ta bilinir)

4. İbn Huzeyme(311), Sahih

5. İbnu's-Seken(353), Sahih

6. İbn Hibban(354), Sahih

7. Tirmizi(279), el-Cami'

 

C. Sünenler

1. Ebu Davud, Sünen

2. en-Nesai(303), Sünen(el-Mücteba): Nesai'nin ayrıca Sünenu'l-Kübra'sı vardır. Ancak Kütübü Sitte içinde yer alan, el-Mücteba isimli Sünenu's-Suğra'sıdır.

3. İbn Mace, Sünen

4. Darimi, Sünen

5. Darekutni, Sünen

6. Beyhaki, Sünenu'l-Kübra

 

III. Müstedrek ve Mustahrecler

1. el-Hakim, el-Müstedrek

 

IV. Halk Dilinde Meşhur Olan Rivayetleri Toplayan Kitaplar

1. Sehavi, Makasıdu'l-Hasene

2. Acluni, Keşfu'l-Hafa

3. Muhammed b. Derviş, Esna'l-Metalib

4. Abdurrahman b. Ali eş-Şeybani, Temyizu't-Tayyib mine'l-Habis

 

V. Hadisleri Harf Sırasına Göre Tertipleyen Kitaplar

1. Suyuti, el-Camiu's-Sağir

2. Suyuti, el-Camiu'l-Kebir

3. Yusuf en-Nebhani, el-Fethu'l-Kebir

4. Ahmed Ziyauddin el-Gümüşhanevi, Ramuzu'l-Ehadis

5. el-Münavi, Kunuzu'l-Hakaik

Yorumlar   

 
+2 #2 emekAli İlan 01-01-2016 05:15
Allah emeği geçenlerden razı olsun.
Alıntı
 
 
+2 #1 müsnetler hakferhat şirin 11-11-2014 11:23
Selamun aleyküm, İmam şafinin Müsnedi, Bezzarın Müsnedi Tabaraninin Mucemul kebiri vinrar dosyası olarak varmı varsa mail adersime gönderebilirmis iniz,
Saygılarımla benim sitem www. İlmihalim.com
Alıntı
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

.
.