İbn Furek(406/1015)

İBN FÛREK

(ö. 406/1015)

Ebû Bekr Muhammed b. el-Hasen b. Fûrek el-İsfahânî en-Nîsâbûrî (ö. 406/1015) Ebü'l-Hasan el-Eş'arî'nin görüşlerini sistemleştiren Eş'arî âlimi. h.330/m.941 yılı civarında İsfahan'da doğ­duğu tahmin edilmektedir. 

 

Eserleri.

 

Kaynakların belirttiğine göre 120 civarında eser telif eden İbn Fûrek'in zamanımıza ulaştığı bilinen eserleri şunlardır:

1. Risale fi't-tevhîd.

2. Şerhu'l-'Âlim ve'l-Müte'allim.  Ebû Hanîfe'nin eseri üzerine ya­pılmış bir şerh olup el-Âlim ve'l-Müteallim’in Ebû Hanîfe'ye aidiyeti konu­sunda şarkiyatçılar tarafından ileri sürü­len iddiaları geçersiz kılacak bazı bilgiler içermesi bakımından önemlidir. 

3. Mücerredü MakâIâti'ş-Şeyh Ebi'l-Hasan el-Eş'a-rî. Eş'arî'nin yaklaşık otuz eserinden derlenen görüşlerini nakleden bu eseri Daniel Gimaret yayımlamıştır (Beyrut 1986).

4. Müşkilü'I-hadîs ve beyânihi. Çeşit­li nüshalarında Tevîlü'l-Ahbâri'l-Müteşabihe, Hallü'l-Müşkilât mine'l-ehâdîs ve'l-âyât, Müşkilü'l-ehâdîs, Müşkilü'l-Asar, Tevilu Müşkili'l-Asar, Hallü Müteşâbihâti'I-Hadîs gibi adlarla kaydedilen eser ha­beri sıfatların te'villerini ihtiva eder. Abdülmu'tî Emîn Kalaci (Halep 1402/1982) ve Mûsâ Muhammed Ali (Beyrut 1983) ta­rafından neşredilen eser ayrıca Raimond Köbert'İn Almanca'ya yaptığı kısmî ter­cümesiyle birlikte yayımlanmıştır (Roma 1941).

5. Tefsîrü'l-Kur'ân. Me'âni'I-Kurân adıyla da bilinir. Kitabın, Mü'minûn sû­resinden Nâs sûresine kadar olan sû­relerin tefsirini ihtiva eden bir nüshası Millet Kütüphanesi'nde mevcuttur.

6. el-Hudûd fi'l-usûl.

7. el-İbâne an Turuki'l-Kâsidin ve'l-keşf an Menâhici's-Sâlikîn ve't-teveffür ilâ ibâdeti rabbi'l-ale­min.

( الإبانة عن طرق القاصدين والكشف عن مناهج السالكين، والتوفر إلى عبادة رب العالمين)

8. el-İntikâ min ehâdîsi  Ebî Müs­lim Muhammed b. Ahmed el-Bağdâdî.

(انتقاء من أحاديث أبي مسلم محمد بن أحمد بن علي الكاتب البغدادي)

9. Esmâ'ü'r-Ricâl. Brockelmann'ın Kitâbü'l-Esmâ ve'r-Rical adıyla kaydettiği eserin Fuat Sezgin'e göre İbn Fûrek'e aidiyeti şüphelidir.

 

Not: Kitapların pdflerini indirme imkanı bilahare verilecektir.

 

Yorumlar   

 
0 #2 hamorapi19855ammour rachid 19-03-2016 17:49
السلام عليكم
( لابن فورك الإبانة عن طرق القاصدين والكشف عن مناهج السالكين، والتوفر إلى عبادة رب العالمي يشرفني ويسعدني أن اطلب من سيادتكم تصوير كتاب
Alıntı
 
 
0 #1 hamorapiammour rachid 19-03-2016 17:47
السلام عليكم
أريد معلومات عن هذا الكتاب أريد تصور نسخة منه إن أمكن وشكرا لكم ( الإبانة عن طرق القاصدين والكشف عن مناهج السالكين، والتوفر إلى عبادة رب العالمين ب
Alıntı
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

.
.