Kutü'l-Kulûb. Ebu Talib el-Mekki

قوت القلوب

KŪTÜ’l-KULÛB

 

Ebû Tâlib el-Mekkî (ö. 386/996)
 
Tam adı Ḳūtü’l-ḳulûb fî muʿâmeleti’l-maḥbûb ve vaṣfi ṭarîḳi’l-mürîd ilâ maḳāmi’t-tevḥîd olan eserin ne zaman yazıldığı kesin olarak belli değildir. Ancak 350 (961) yılında vefat eden Ebü’l-Hasan İbn Sâlim’den “merhum” diye söz edildiğine göre (I, 152, 153, 294) bu tarihten sonra kaleme alınmış olması gerekir. Müellifin çağdaşları Ebû Nasr es-Serrâc’ın el-Lümaʿ ve Kelâbâzî’nin et-Taʿarruf’undan çok daha hacimli olan Ḳūtu’l-ḳulûb kırk sekiz bölümden meydana gelir. Eserde farz ve nâfile ibadetlere, evrâd ve dualara, nefis, kalp, ruh ve bunların çeşitli hallerine, muhâsebe, murâkabe, vesvese, gaflet ve müridlerin göz önünde bulundurmaları gereken hususlara ve tasavvufî makamlara geniş yer verilmiş, konular anlatılırken âyet ve hadislere, sahâbe ve tâbiîn sözlerine başvurulmuş, ayrıca sûfîlerin söz ve menkıbelerinden istifade edilmiştir. Bununla birlikte Ḳūtü’l-ḳulûb sadece bir tasavvuf kitabı değildir. Eserde namaz, oruç, hac ve zekât gibi ibadetlerin mânevî ve tasavvufî mânaları yanında fıkıhla ilgili yönleri de açıklanmış, ahlâk ve eğitim konularına da yer verilmiştir. Eser bu bakımdan Gazzâlî’nin İḥyâʾına benzer. Konular anlatılırken yer yer İsrâiliyat’tan alıntılar yapılmış, Arap atasözleri, Araplar’ın örf ve âdetleriyle ilgili şiir ve kıssalar nakledilmiştir. Ebû Tâlib el-Mekkî ele aldığı konuları geniş bir tahlile tâbi tutarak yorumlamış, bazan da eleştirilerde bulunarak özellikle bid‘atlara dikkat çekmiştir.

Eserini kaleme alırken daha önce aynı konularda yazılan kaynaklardan da istifade eden Ebû Tâlib el-Mekkî’nin verdiği bilgilerin önemli bir bölümü hocalarının ve İbnü’l-Cellâ, Ebû Saîd İbnü’l-A‘râbî, Muzaffer b. Sehl, Ahmed b. Dahhâk ez-Zâhid, Ebû Ali el-Kirmânî, Muhammed b. Îsâ el-Mukrî gibi sûfîlerin kendisine anlattıklarına dayanır. Ebû Saîd İbnü’l-A‘râbî’nin Ṭabaḳātü’n-nüssâk’ı ile İbn Atâ’nın Şerefü’l-faḳr’ı Ḳūtü’l-ḳulûb’un kaynakları arasındadır. Ḳūtü’l-ḳulûb’da Ebü’l-Hasan İbn Sâlim ile babası Ebû Abdullah İbn Sâlim gibi Sâlimiyye’nin kurucularının etkisi de görülmektedir. Ebû Tâlib el-Mekkî, Sehl b. Abdullah et-Tüsterî’nin (ö. 283/896) görüşlerinden onlar vasıtasıyla yararlanmıştır. Hasan-ı Basrî, İbrâhim b. Edhem, Ebû Süleyman ed-Dârânî ve Bâyezîd-i Bistâmî gibi ilk zâhid ve sûfîlerin görüşlerinden istifade eden müellif, Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned’i ile Ebû Dâvûd’un es-Sünen’inden nakiller yapmıştır.

Ehl-i sünnet’in görüşlerinin esas alındığı Ḳūtü’l-ḳulûb’da Mu‘tezile, Mürcie ve Hâricîler eleştirilmiş, Mu‘tezile tenkit edilirken Selef itikadı savunulmuştur. Allah’ın sıfat, fiil ve isimleri, özellikle tevhid konusu tasavvuf açısından da açıklanmıştır. Tasavvufu şeriatla bütünleştirici bir yaklaşımı içermesi eserin çok ilgi görmesine sebep olmuştur.

Sûfî müellifleri derinden etkileyen Ḳūtü’l-ḳulûb tasavvuf konusunda yazılan eserlere örnek olmuştur. el-Münḳıẕ mine’ḍ-ḍalâl adlı eserinde Ḳūtü’l-ḳulûb’dan yararlandığını söyleyen Gazzâlî İḥyâʾdaki bilgilerin önemli bir bölümünü bu kitaptan almıştır. İḥyâʾü ʿulûmi’d-dîn’in Ḳūtü’l-ḳulûb’un genişletilmiş ve sistemleştirilmiş bir şekli olduğu söylenebilir. Abdülkādir-i Geylânî el-Ġunye’yi, Şehâbeddin es-Sühreverdî ʿAvârifü’l-maʿârif’i, Yahyâ b. Ahmed el-Bâharzî Evrâdü’l-aḥbâb ve fuṣûṣü’l-âdâb’ı, İzzeddin el-Kâşî Miṣbâḥu’l-hidâye’yi yazarken Ḳūtü’l-ḳulûb’dan faydalanmıştır.

Abdurrahman-ı Câmî Ḳūtü’l-ḳulûb’un tasavvufî sırları toplayan bir hazine olduğunu, daha önce bu sahada bir eşinin yazılmadığını söyler (Nefaḥât, s. 121). Ebü’l-Hasan eş-Şâzelî müridlerine Ḳūtü’l-ḳulûb’u okumalarını tavsiye etmiş ve İḥyâʾdan ilim, Ḳūtü’l-ḳulûb’dan nur fışkırdığını söylemiş, İbn Abbâd er-Rundî mutlaka bu esere başvurulması gerektiğini vurgulamıştır. Ḳūtü’l-ḳulûb’un güzel bir şekilde yazılmasına, ciltlenmesine ve süslenmesine önem verilmiştir. Saryakus Tekkesi şeyhi Mecdüddîn-i Aksarâyî’nin yanında Ḳūtü’l-ḳulûb’un fevkalâde güzel bir nüshasını gördüğünü kaydeden Safedî satılık olsaydı bu nüshaya 3000 akçe vermeye hazır olduğunu söyler (el-Vâfî, IV, 116).

Ebû Abdullah el-Mühtedî eseri Tebsîṭu kitâbi Ḳūti’l-ḳulûb adıyla şerhetmiş, İbn Abbâd er-Rundî el-Beyânü’ş-şâfî, Muhammed el-Esvî Ḥayâtü’l-ḳulûb fî keyfiyeti’l-vüṣûl ile’l-maḥbûb adlı eserlerinde Ḳūtü’l-ḳulûb’un anlaşılması güç bazı ifadelerini açıklamışlardır. Hindli sûfî Gîsûdırâz’ın da bu tarz bir eseri vardır. Muhammed b. Halef el-Ümevî adlı bir Endülüslü âlim Ḳūtü’l-ḳulûb’u el-Uṣûl ile’l-ġarâżi’l-maṭlûb min cevâhiri Ḳūti’l-ḳulûb adıyla özetlemiştir. Hüseyin b. Ma‘n ile Derviş Abdülkerîm b. Ali de eseri özetlemişlerdir (Keşfü’ẓ-ẓunûn, II, 1361; Brockelmann, GAL, I, 217; Sezgin, I, 667; Shukri, XXVIII/2 [1989], s. 169).

Ḳūtü’l-ḳulûb içerdiği hadislerden bir kısmının zayıf, bazılarının uydurma olduğu, Allah’ın sıfatları konusunda yapılan yorumlar içinde hatalı olanların bulunduğu ileri sürülerek Hatîb el-Bağdâdî, İbnü’l-Cevzî, İbn Teymiyye ve İbn Kesîr gibi âlimler tarafından eleştirilmiştir (Târîḫu Baġdâd, III, 89; el-Muntaẓam, VII, 189; Resâʾilü’l-kübrâ, II, 306; el-Bidâye, XI, 319).
 
İlki 1310’da (1892) Kahire’de olmak üzere birkaç defa basılan eserin (I-II, Beyrut, ts.; I-II, Kahire 1351/1933; I-V, Kahire 1937; I-II, Kahire 1961; nşr. Ahmed Ata, Kahire 1964) tenkitli neşri Abdülmün‘im Hifnî tarafından yapılmıştır (I-II, Kahire 1412/1991). Ḳūtü’l-ḳulûb, dipnot ve açıklamalar eklenerek Von Richard Gramlich tarafından Die Nahrung der Herzen Abū Tālib al-Makkīs Qūt al-qulūb adıyla Almanca’ya çevrilmiştir (I-IV, Stuttgart 1992-1995). Eser Dilaver Selvi tarafından 2011 yılında Türkçeye çevrilmiş ve 4 cilt halinde basılmıştır.
Bilal Saklan, DİA
 
 
Eser Hakkında Çalışmalar
 
Tezler
 
Saklan, Bilâl
Kûtu'l-Kulûb'daki tasavvufi hadislerin hadis metodolojisi açısından değeri / haz. Bilâl Saklan.-- 1989.
XXV, 384 y. ; 28 cm.
Doktora.-- Selçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Hadis Bilim Dalı
(Danışman: Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu)
 
Toksöz, Hatice Meryem
Kûtu’l-Kulûb’da nefs ve tekâmülü / haz. Hatice Meryem Toksöz.-- 2007.
V, 121 y. ; 28 cm.
Yüksek Lisans.-- Ankara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim Dalı
(Danışman: Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu)
 
Makaleler
 
 Muslu, Ramazan
Klâsiklerimiz/IX: “Kûtü’l-kulûb” (Ebû Tâlib el-Mekkî - ö. 386/996)Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2003, cilt: IV, sayı: 10, s. 349-362
 
Ergül, Necmettin
Ebû Tâlib el-Mekkî’nin Kütu’l-Kulûb Adlı Eserinde Zikir ve VirdBilimname: Düşünce Platformu, 2014/2, sayı: 27, s. 89-117
 
Soysaldı, İhsan
Ebû Tâlib el-Mekkî (ö.386/996)’nın Kûtu’l-Kulûb Adlı Eserindeki Bazı Tasavvufî KavramlarTasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2002, cilt: III, sayı: 9, s. 293-301
 
Saklan, Bilal
İhyau Ulûmi’d-Din’in Temel Kaynaklarından “Kûtu’l-Kulûb” Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2001, cilt: II, sayı: 5, s. 57-62
 
 
Eseri PDF olarak İNDİR
 
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

.
.