Keşfu'l-Müşkil_İbnu'l Cevzi

كشف المشكل من حديث الصحيحين

Keşfu'l-Müşkil min hadisi's-Sahihayn

Ebü’l-Ferec Cemâlüddîn Abdurrahmân b. Alî b. Muhammed el-Bağdâdî (ö. 597/1201)

İslâmî ilimlerin hemen her dalındaki çalışmalarıyla tanınan Hanbelî âlimi.

 

 

Buhari ve Müslim'deki müşkil görünen hadisleri açıklayan eserin farklı isimlendirmeleri mevcuttur. Bunlar; el-Keşf li-müşkili’ṣ-Ṣaḥîḥayn, Keşfü müşkili ḥadîs̱i’ṣ-Ṣaḥîḥayn, el-Keşf ʿan meʿâni’ṣ-Ṣaḥîḥayn, el-Keşf fî mestûri mâ fi’ṣ-Ṣaḥîḥayn, Müşkilü’ṣ-Ṣıḥâḥ

İbnü’l-Cevzî, hadislerin anlaşılmasında güçlüklerle karşılaşan kimselere tavsiye ettiği bu eserinde (Leftetü’l-kebed, vr. 43b), Ṣaḥîḥayn’da anlaşılması zor meseleleri ve rivayetlerden çıkarılabilecek hükümleri ele almıştır. Sahâbî râvilere göre alfabetik olarak düzenlenen eserin başından Ömer b. Hattâb’ın müsnedine kadar olan kısmı Muhammed b. Ahmed el-Hârisî tarafından tahkik edilmiştir (1414/1993, Medine el-Câmiatü’l-İslâmiyye külliyyetü’l-hadîsi’ş-şerîf ve’d-dirâsâti’l-İslâmiyye; yazma nüshaları için bk. Brockelmann, GAL Suppl., I, 918).

Eser 4 cilt halinde Riyad 1997 tarihinde basılmıştır.     

 

Eser hakkında çalışmalar

Türkiyede herhangi bir tez veya makaleye rastlanmamıştır.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

.
.