Marifetu's-Sahabe_İsfehani

معرفة الصحابة

Marifetu's-Sahâbe

Ebu Nuaym el-İsfehanî(h.430/m.1039)

Müellif eserinde muhacirleri ve ensarı tanıtıp onların faziletlerine işaret etmekte, Bedir Gazvesi ile Hudeybiye'de bulunanların sayısını ve değerini gösteren rivayetleri sıralamakta, ashabın faziletlerine, özelliklerine ve sayılarına dair bilgiler nakletmekte, önce aşere-i mübeşşereyi ve adı "Muhammed" olanları ele almakta, ardından alfabetik sıraya göre diğer sahabileri zikretmektedir.

Ebu Nuaym, her sahabi için onun naklettiği hadislerden veya hakkında rivayet edilenlerden örnekler vermekte, zaman zaman bunların sıhhatini değerlendirmektedir.

Marifetu's-Sahâbe'nin mükemmel bir nüshası iki cilt halinde günümüze kadar gelmiş, bu nüshanın başından itibaren Sevr es-Sülemî'nin biyografisine kadar olan kısmını Muhammed Razî b. Hac Osman yayımlamıştır.(I-III, Medine, Riyad 1408/1988)

V.yüzyıla kadar telif edilen marifetu's-sahabe türü eserler daha sonra bütün sahabileri bir araya toplamayı hedef alan çalışmaların, özellikle de İbn Abdilber en-Nemerî'nin el-İsti'ab, İzzeddin İbnu'l-Esir'in Üsdü'l-Ğâbe ve İbn Hacer el-Askalanî'nin el-İsâbe adlı eserlerinin birinci derecede kaynağı olmuştur.

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

.
.