Kenzü’l-Vüsûl. Pezdevî(482)

كنز الوصول

KENZÜ’l-VÜSÛL

 

 

 

Pezdevî fıkıh usulü alanında iki eser yazmıştır. Bu eserlerden birisi Debûsî’nin Taḳvîmü’l-edille’sine yazdığı şerh olup literatürde çok atıf yapılmasına rağmen eser mevcut değildir. Diğer eser ise Uṣûlü’l-Pezdevî’dir. Kütüphane kayıtlarında ve son dönem literatüründe daha çok Kenzü’l-vüṣûl ilâ maʿrifeti’l-uṣûl adıyla bilinen eserin bu isminin sonraki bir yakıştırma olması muhtemeldir. Kütüphanelerde yüzlerce yazması bulunan Uṣûlü’l-Pezdevî birçok defa basılmıştır (I-IV, İstanbul 1307; Kahire 1929; nşr. Muhammed el-Mu‘tasım-Billâh el-Bağdâdî, I-IV, Beyrut 1417/1997).

DİA, "Pezdevî" maddesi, FERHAT KOCAMURTEZA BEDİR

 

 

 

 

 

 

 

Eseri PDF olarak İNDİR 

 

 

Eser hakkındaki çalışmalar

TEZLER

Ak, Yunus
Fahru'l- İslâm Ebu'l-Usr el-Pezdevî'nin Kenzü'l-Vüsûl ilâ Ma‘rifeti'l-Usûl Adlı Eseri ve Eserin Elfâz Bahsinin Fıkıh Usûlü İlmine Katkısı / haz. Yunus Ak.-- 2009.
VII, 87 y. ; 28 cm.
Yüksek Lisans.-- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Hukuku Bilim Dalı
(Danışman: Doç. Dr. Tevhit Ayengin)

MAKALELER

Kozalı, Abdurrahim
Şerhu Usuli'l-Pezdevî Üzerine Bazı MülahazalarUluslararası Molla Hüsrev Sempozyumu (18-20 Kasım 2011 Bursa) Bildiriler = International Symposium on Mulla Khusraw (18-20 November 2011 Bursa) Proceedings, 2013, s. 285-304

Ovacı, Vahap
Usûl-i Pezdevî Sistematiğinde Hüsün-KubuhBozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, cilt: IV, sayı: 4, s. 57-67

Agitoğlu, Nurullah
Usûl Adlı Eseri Bağlamında Hanefî Usûlcü Pezdevî’ye Göre Sünnet ve Haberin ÇeşitleriŞırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017/1, cilt: VIII, sayı: 16, s. 7-25

Boynukalın, Mehmet
Hanefî Usûl Muhtasarlarının Gelişimi: (I) Usûlü’l-Pezdevî ve Hanefî Usûlündeki Yeriİslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2017, sayı: 30, s. 487-526

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

.
.