İhtilafu'l-Fukaha. Mervezî

اختلاف الفقهاء

İhtilâfu'l-Fukahâ

Ebû Abdillâh Muhammed b. Nasr b. Yahyâ el-Mervezî (ö. 294/906)

 

İhtilâfü’l-Ulemâʾ (nşr. Seyyid Subhî es-Sâmerrâî, Bağdat 1401/1981; Beyrut 1406/1986). İhtilâfü’l-fuḳahâʾ (nşr. Muhammed Tâhir Hakîm, Riyad 1420/2000) olarak da bilinen ve hilâf türünün belli başlı örnekleri arasında yer alan eserde Ebû Hanîfe, İmam Malik, İmam Şâfiî ve Ahmed b. Hanbel’in görüşlerinin yanı sıra Evzâî, İbn Şübrüme, İbn Ebû Leylâ, Ebû Sevr gibi günümüzde müntesibi bulunmayan mezhep imamlarının da görüşlerine yer verilmektedir. Ayrıca hemen her konuda Süfyân es-Sevrî’nin görüşlerinin zikredilmesi eseri bu âlimin fikirleri açısından temel kaynak durumuna getirmektedir. Müellif zaman zaman İmam Mâlik, Ahmed b. Hanbel, Süfyân es-Sevrî, İbn Ebû Leylâ gibi müctehidlerin görüşlerini desteklemiştir. İbnü’n-Nedîm’in, Kitâbü İḫtilâfi’l-fuḳahâʾi’l-kebîr ve Kitâbü İḫtilâfi’l-fuḳahâʾi’ṣ-ṣaġīr adlı iki eserini kaydettiği Ahmed b. Nasr el-Mervezî ile (el-Fihrist, s. 266) Muhammed b. Nasr el-Mervezî muhtemelen aynı şahıstır.

 

 

 

 

 

Eseri PDF olarak İNDİR

el-Muhalla. İbn Hazm(ö.456/1064)

el-MUHALLÂ

المحلّى

Mukaran Fıkıh

MUKARAN FIKH LİTERATÜRÜ

Mezhepler arası kıyaslar, farklı görüşleri bir arada bulabileceğimiz eserler

 1. Kitâb-u İhtilâfi’l-Ulemâ – Ebu Abdullah el-Mervezî (294).
 2. İhtilâfü’l-Fukahâ – Ebu Ca’fer et-Taberî (310).
 3. el-İşrâf alâ Mezâhi’l-Ulemâ – Ebu Bekr b. Münzir (318).
 4. Te’sîsü’n-Nazar – Ebu Zeyd ed-Debûsî (430). ed-Debûsî, konuya daha teknik eğildiği için bu ilmin kurucusu kabul edilir.
 5. el-Hâvi’l-Kebîr – Ebu’l-Hasen el-Mâverdî (450).
 6. el-Muhallâ bi’l-Âsâr – Ebu Muhammed b. Hazm (456).
 7. el-Meûnetü fi’l-Cedel – Ebu İshâk eş-Şirâzî (476).
 8. Hılyetü’l-Ulemâ – Ebu Bekr eş,Şâşî (507).
 9. Tarîkatü’l-Hılâf fi’l-Fıkhi beyne’l-Eimmeti’l-Eslâf – Muhammed el-Esmendî (552).
 10. el-İfsâh an Maâni’s-Sıhâh – İbn Hübeyra el-Hanbelî (560).
 11. Bidâyetü’l-Müctehid – Ebu’l-Velîd b. Rüşd (595).
 12. el-Muğnî – Ebu Muhammed b. Kudâme (620).
 13. el-Mecmû’ – Ebu Zekeriyyâ en-Nevevî (676).
 14. Rahmetü’l-Ümme fî İhtilâfi’l-Eimme – Ebu Abdillah ed-Dımeşkî (8 y.y.).
 15. el-Bahru’z-Zehhâr el-Câmi’ li Mezâhib-i Ulemâi’l-Emsâr – İbn Yahya el-Murtaza (840).

 

Fıkh-ı mukârana dair bu asırda kaleme alınmış eserlerden bazıları da şunlardır:

 1. Mukâranatü’l-Mezâhib fi’l-Fıkh – Muhammed Şeltût ve Muhammed Ali es-Sâyis.
 2. Bühûs-ü Mukârana fi’l-Fkhi’l-İslâmî ve Üsûlihî – Muhammed Fethî ed-Dirînî.
 3. Muhâdarât fi’l-Fıkhı’l-Mukâran – Ramadân el-Bûtî.
 4. el-Fıkhı’l-İslâmî ve Edilletühû – Vehbe ez-Zuhaylî.
Derleyen:Abdulcelil Alpkıray
.
.