Selahattin Polat

PROF. SALAHADDİN POLAT

Özgeçmiş

Eserleri

Tezleri

Doktora, 1981, "Mürsel Hadisler ve Delil Olma Yönünden Değerleri", Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Hadis Bilim Dalı

Makaleleri

1. Hz. Peygamber’in Sünnetini Anlama ve Sünnete Uymaa, İslam’da İnsan Modeli ve Hz. Peygamber Örneği [Kutlu Doğum Haftası: 1993], 1995, sayı: , s. 29-42 Download

2. Hz. Peygamber’in Sünneti ve Değişim, Değişim Sürecinde İslâm (Kutlu Doğum Haftası: 1996), 1997, sayı: , s. 15-21 Download

3.Hadiste Metin Tenkidi I, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1989, sayı: 6, s. 113-130 Download

4.Hadiste Metin Tenkidi (II), Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1990, sayı: 7, s. 81-112 Download

5.Hadiste Metin Tenkidi (III), Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1992, sayı: 8, s. 79-110 Download

6.Çok Anlamlı, Çok Boyutlu ve Disiplinlerarası Bir Kavram: ‘Metin Tenkidi’, Hadis Tetkikleri Dergisi, 2008, cilt: VI, sayı: 1, s. 7-28 Download

7.Modern Dönemde Hadis İlminin Temel Meseleleri, Modern Dönemde Dinî İlimlerin Temel Meseleleri, İlmî Toplantı, 2007, sayı: , s. 211-248 Download

8.Sünnetin Hayata İntikalindeki Gerilim Noktaları, Açmazlar ve Problemler, Sünnetin Bireysel ve Toplumsal Değişimdeki Rolü -Sempozyum-, 11-12 Mayıs 2007, Meram/Konya, Konevi Kültür Merkezi, 2008, sayı: , s. 183-207 Download

9.Günümüz İhtiyaç ve İmkanları Doğrultusunda Hadis Araştırmaları, Günümüz Din Bilimleri Araştırmaları ve Problemleri Sempozyumu, (Samsun, 27-30 Haziran 1989), 1989, sayı: , s. 263-274 Download

10.Cerh ve Ta‘dilin Tenkidi, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1985, sayı: 2, s. 221-248 Download

11.Din, Vahiy ve Peygamberlik Işığında Hadis ve Sünnetin Mahiyeti, İslam’ın Anlaşılmasında Sünnetin Yeri ve Değeri, Kutlu Doğum Sempozyumu 2001., 2003, sayı: , s. 11-24 Download

12.Esbab-ı Nüzul Üzerine, I. Kur’an Haftası Kur’an Sempozyumu, 03-05 Şubat 1995, 1995, sayı: , s. 110-117 Download

13.Hz. Peygamber’in a.s. İttifak, Teminat ve Antlaşmalarındaki Diplomatik Taktikler, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1988, sayı: 5, s. 105-128 Download

14.İnsan Hakları İle İlgili İslami Prensipler Işığında Buharinin Sahihindeki Bazı Bab Başlıklarının Fıkhi Görüşlere Mukayesesi, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1987, sayı: 4, s. 125-148 Download

15.Zayıf Hadislerle Amel, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1983, sayı: 1, s. 83-110 Download

16.Hadislerle Resulullah'ın Ahlakından Örnekler, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi], 1977, cilt: XVI, sayı: 4, s. 197-215 Download

17.Hadislerle Resulullah'ın Ahlakından Örnekler, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi], 1977, cilt: XVI, sayı: 5, s. 261-281 Download

18.Hadiste İsnad Sistemi Üzerinde Bazı Görüşler, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi], 1984, cilt: XX, sayı: 2, s. 22-36 Download

19.Buhârî’nin Sahîh’ine Yapılan Bazı Tenkidlerin Değerlendirilmesi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1990, sayı: 4, s. 237-255

20.Kavramsal Çerçevesi, Boyutları, Temel Problemleri, Kısa Tarihi, İslami İlimler İçin Önemi ve Vadettikleri , İslami İlimlerde Metodoloji (Usûl) Meselesi 3, 2009, sayı: , s. 299-375 Download

21. Buhari'nin Sahih'ine Yapılan Tenkidler, Büyük Türk - İslâm Bilgini Buhâri (811-569) -Uluslararası Sempozyum-, 18-20 Haziran 1987, 1996, sayı: , s. 85-100 Download

22.“İsnadlı Rivavet” Metoduyla Yazılmış İslam Klasiklerini Okuma Sorunu, İslam ve Klasik, 2008, sayı: , s. 17-28

23.Gayb Meselesi ve İmam Maturidi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1989, sayı: 3, s. 261-280


Ali Toksarı

Prof. Dr. ALİ TOKSARI

Erciyes Ünv. Hadis

MAKALELERİ

1. Nisab Açısından Rivâyet - Şehâdet Farkı, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1983, sayı: 1, s. 231-248 indir

2. Hadis İlmi Açısından Sahâbî Kavli ve Değeri, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1985, sayı: 2, s. 339-358 indir

3. İslâm’da İhtilâfın Yeri, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1987, sayı: 4, s. 285-320 indir

4. Müdelles Hadis ve Sahabeye Tedlîs İsnâdı, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1988, sayı: 5, s. 221-236. indir

5.Molla Hüsrev’in Hadis ve Hz. Peygamberin İctihadı Hakkındaki Bazı Görüşleri, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1989, sayı: 6, s. 131-145 indir

6. Din Bilimleri Araştırmalarında Koordine İhtiyacı, Günümüz Din Bilimleri Araştırmaları ve Problemleri Sempozyumu, (Samsun, 27-30 Haziran 1989), 1989, sayı: , s. 399-406 indir

7. Hz. Peygamber Devrinde Kadın, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet Dini - İlmi - Edebi Dergi], 1993, cilt: XXIX, sayı: 4, s. 67-80 indir

8. Sahîhu’l-Buhârî’nin Bab Başlıklarının Özellikleri ve Değeri (Terâcimu Sahihi’l-Buharî), Büyük Türk - İslâm Bilgini Buhâri (811-569) -Uluslararası Sempozyum-, 18-20 Haziran 1987, 1996, sayı: , s. 109-132 indir

9. Düşünce Özgürlüğü Üzerine Bazı Mülahazalar, Bilimname : Düşünce Platformu, 2004/1, cilt: II, sayı: 4, s. 1-3 indir

10. Âli İsnad Açısından Abd b. Humeyd ve Kütüb-i Sitte İmamlarının Sulâsiyyâtı, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1990, sayı: 4, s. 221-236

11. Farklı Bir Açıdan İnsan Hakları, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], 2011, cilt: XLVII, sayı: 2, s. 73-90 indir

12. Rü’yet-i Hilâlin Şahitlik Açısından Tahlili, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1988, sayı: 2, s. 309-318

13. Evlenmede Maturidi'ye Göre Şahitlik, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1989, sayı: 3, s. 253-260

14. Din ve Vicdan Özgürlüğü Bağlamında Kitap ve Sünnete Göre Mürtede Yapılması Gereken Muamele, Bilimname, 2010/2, cilt: VIII, sayı: 19, s. 47-74

.
.